haapsalu

6.01.17

Haridus- ja kultuuripreemiate eesmärgiks on tunnustada Haapsalu linna pedagoogilisi  ja  kultuuritöötajaid ning teisi isikuid ja asutusi, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud laste ja noorte kujunemisel mitmekülgselt arenenud isiksusteks või kelle tegevus on oluliselt mõjutanud Haapsalu haridus- ja kultuurielu ja asutuste arengut.

Haapsalu linna haridus- ja kultuurivaldkonna tunnustamise kord


Aunimetus „Haapsalu Aasta Õpetaja" antakse ühele eelmisel õppeaastal eriliselt silma paistnud Haapsalu linna õpetajale, kes on aidanud kaasa oma klassi õpilaste individuaalsele ja sotsiaalsele arengule ja kelle kogemus väärib esiletõstmist ning jagamist. Aunimetuse „Haapsalu Aasta Õpetaja" saaja on kujundanud õpiprotsessi vastavalt oma õpilaste erinevatele vajadustele ja huvidele; toetanud teadliku tegevuse ja isikliku eeskujuga õpilaste väärtushoiakute ja õpioskuste kujunemist; rakendanud erinevaid meetodeid, sealhulgas digitehnoloogia ja interneti võimalusi õppimise tõhusamaks toetamiseks ja jaganud neid kolleegidega; on loonud toimiva koostöö lapsevanemate ja teiste kogukonna liikmetega oma õpilaste arengu toetamiseks.

 

Aunimetus "Haapsalu Aasta Lasteaiaõpetaja" antakse ühele eelmisel õppeaastal eriliselt silma paistnud Haapsalu linna lasteaiaõpetajale, kes on silmapaistval viisil aidanud kaasa laste arengule, panustades iga lapse loovuse arendamisse arvestades lapse individuaalsusega. Toetanud oma tegevuse ja eeskujuga laste iseseisvuse, väärtushinnangute ning eneseteadlikkuse kujunemist, usaldust nii enese kui teiste vastu.

 

„Haapsalu Kultuuritegija" antakse kultuuritöötajale olenemata tema viljeldavast valdkonnast (kirjandus, kujutav kunst, muusika, fotograafia, bibliograafia, tants ja liikumine vms), kes on pälvinud nii kultuuriavalikkuse kui oma kolleegide lugupidamise, esinenud silmapaistvalt hästi konkurssidel, ülevaatustel, festivalidel ning kelle tegevus on positiivselt mõjutanud Haapsalu linna kultuurielu arengut.

Lisaks üksikisikutele antavatele aunimetustele jagab linnavalitsus ka preemiaid. 

Preemiad „Haapsalu hariduselu edendaja" ja „Haapsalu kultuurielu edendaja" antakse haridus- või kultuuritöötajale, füüsilisele või juriidilisele isikule, isikute ühendusele või organisatsioonile, kes on edukalt juhtinud Haapsalu linnale olulisi haridus- või kultuuriprojekte, aidanud kaasa vaimsete väärtuste loomisse, arendamisse ja säilitamisse või panustanud vabatahtlikkuse alusel haridus-või kultuurielu edendamisse.

Preemia „Haapsalu säravaim kultuurisündmus" antakse isikule või isikute rühmale, kes on läbi viinud üle-Eestilist või rahvusvahelist tuntust ja äramärkimist leidnud kultuuriprojekti, elavdades sellega Haapsalu linna kultuurielu.

 

Sportlaste, treenerite ja spordiklubide premeerimise korra eesmärk on motiveerida sportlasi ja treenereid Haapsalu linna ja spordiklubide esindamisel ja paremate tulemuste saavutamisel ning toetada sportlast paremate treening- ja võistlemisvõimaluste leidmisel läbi spordiklubi. 

Sportlaste, treenerite ja spordiklubide premeerimise kord 

 

 

Toimetaja: TEELE JURTOM