Teenistujad

Posti 34 tuba 2, 3 ja 4
Haapsalu 90504

Anu Ulm
amet: maanõunik
telefon:  472 5312; 5340 4776
vastuvõtuaeg:  E 9-12, 13.30-16, N 9-12
haridus: keskeriharidus, tehnik-arhitekt
ametijuhend: maanõunik
 
Peep Aedviir
amet: linnageodeet
telefon:  472 5335; 53 007 008
ametijuhend: linnageodeet
 
Marju Kohtring
amet: maaspetsialist
telefon:  472 5322
haridus: keskeriharidus, asjaajaja-arhivaar
ametijuhend: maaspetsialist
 
Remi Treier
Amet: keskkonnaspetsialist
Telefon: 472 5313
e-post: Remi.Treier@haapsalulv.ee
haridus: kõrgharidus, keskkonnakorraldus ja planeerimine

Ülla Paras
amet: arenguspetsialist
telefon:  472 5346; 53462673
 

Maa ja planeerimisosakonna põhiülesanneteks on maakorralduse, maakasutamise, maade maksustamise, maa sihtotstarvete määramise, maa hindamise, maareformi, linna geodeetilise põhivõrgu, topo-geodeesia, kohanimede ja aadressiandmete valdkonda kuuluvate küsimuste lahendamine Haapsalu linnas. Vajalike andmete haldamiseks kasutab maakorraldusosakond erinevaid GIS-rakendusi ja kogub infot kaardirakendustele.