Spordiklubide tegevustoetusetoetuste eraldamine

Spordiklubide tegevustoetusetoetuste eraldamise kord lähtub Haapsalu Linnavolikogu poolt 25.01.2008 vastu võetud määrusest nr 51 Spordiklubidele toetuse andmise kord"

Tegevustoetuse taotlemise aluseks on vormikohane taotlus, mis esitatakse Haapsalu Linnavalitsusele 15. jaanuariks.

Tegevustoetuse esmakordsel taotlemisel esitab Spordiklubi vormikohasele avaldusele lisaks järgmised dokumendid:

·         Spordiklubi toetuse taotlemise aasta kinnitatud eelarve või selle projekt;

·         treeningtegevusest osavõtjate ja harrastajate vormikohane nimekiri

·         treenerite kutsekvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad;

·         Spordiklubi põhikiri

·         Spordiklubi arengukava, k.a toetuse taotlemise aasta tegevuskava;

·         treeningupaikade kasutamise graafik.

Tegevustoetuse korduval taotlemisel esitab Spordiklubi vaid need dokumendid lisaks, mis on varem esitatuga võrreldes muutunud.

Tegevustoetust võib Spordiklubi taotleda alates oma tegevuse teisest aastast.

 

Esitatud ja kontrollitud tegevustoetuse taotlused edastatakse läbivaatamiseks Haapsalu Linnavalitsuse spordikomisjonile, kes saadud dokumentide põhjal esitab ettepaneku Linnavalitsusele otsuse tegemiseks toetuse eraldamise või mitteeraldamise ja toetussumma suuruse kohta.

Toetuse eraldamise otsustab ja kinnitab Linnavalitsus oma korralisel istungil peale Spordikomisjoni ettepaneku saamist.

Haapsalu linnvalitsuse haridus- ja kultuuriosakond korraldab Lepingu sõlmimise 10 tööpäeva jooksul arvates Linnavalitsuse otsuse jõustumise kuupäevast

Tegevustoetuse saaja kohustub esitama Haapsalu Linnavalitsusele vormikohase aruande tegevustoetuse eraldamise aastale järgneva aasta 15. jaanuariks.