Sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused

RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS - toetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu sissetulek pärast sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud tingimustel arvestatud eluruumi alaliste kulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri. 
(Sotsiaalhoolekande seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/121122016021  8. jagu § 131-135)

VAJADUSPÕHINE PERETOETUS - riiklik toetus, mida makstakse allpool vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri elavatele lastega perekondadele, samuti toimetulekutoetust saavatele lastega perekondadele.
(Sotsiaalhoolekandeseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/121122016021  9. jagu § 136-13)
Vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri kalkulaator https://www.sm.ee/et/vajaduspohine-peretoetus

 

 

ÜHEKORDSED TOETUSED LASTEGA PEREDELE on ette nähtud koolitarvete, riiete ja jalanõude, spordivahendite jms eest tasumiseks.

TOETUS LASTE TOITLUSTAMISEKS KOOLIS JA LASTEAIAS – toetust saab taotleda kaks korda aastas perioodidel 01.09-31.01 ja 01.02-31.08. Soodustuse saamiseks tuleb esitada eelneva 6 kuu sissetulekuid ja eluasemekulusid tõendavad dokumendid.

TOETUS KÜTTE OSALISEKS HÜVITAMISEKS - makstakse kütte ostmist tõendava dokumendi alusel.

TOETUS RAVIMITE JA PRILLIDE OSTMISEKS – makstakse soodustusega retseptiravimite hüvitamiseks ja prillide ostmiseks kuludokumendi alusel.

TOETUS HAMBAPROTEESIDE OSALISEKS HÜVITAMISEKS – makstakse vanaduspensionäridele kuludokumendi esitamisel 1 kord kolme aasta jooksul.

TOETUS TASULISTE HOOLDUS- JA TERVISHOIUTEENUSTE EEST TASUMISEKS -  makstakse hooldusteenuste osutamiseks hooldekodus, hooldushaiglas, eriarstiabiteenuse (voodipäevatasu, visiiditasu jms) kulude osaliseks kompenseerimiseks.

TOETUS PUUDEGA INIMESELE – makstakse puudega seotud abivahendite võimaldamiseks ja eluaseme kohandamiseks puudest tingitud takistuste vähendamiseks.