SISSETULEKUST SÕLTUMATUD TOETUSED

SÜNNITOETUS - õigus saada ühel Haapsalu linnas alaliselt elaval lapsevanemal tingimusel, et laps ja lapsevanem on avalduse esitamise hetkel kantud rahvastikuregistrisse Haapsalu linna elanikuna. Sünnitoetust makstakse kahes osas:  50% toetusest peale lapse sündi ja 50% toetusest peale lapse aastaseks saamist. Avaldus toetuse väljamaksmiseks tuleb esitada kolme kuu jooksul peale lapse sündi ja kolme kuu jooksul peale lapse aastaseks saamist. 2017. aastal on sünnitoetuse määraks 400 eurot.

MATUSETOETUS - makstakse Haapsalu linna elaniku surma korral, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht oli Haapsalu linn. 2017. aastal on matusetoetuse määraks 100 eurot.

ESMAKORDSELT KOOLI MINEVA LAPSE TOETUS - õigus saada ühel Haapsalu linnas alaliselt elaval lapsevanemal tingimusel, et laps ja lapsevanem on vähemalt 6 (kuus) kuud enne lapse kooli minekut kantud rahvastikuregistrisse Haapsalu linna elanikuna. 2017. aastal on esmakordselt kooli mineva lapse toetuse määr 150 eurot.

TOETUS RASKE VÕI SÜGAVA PUUDEGA LASTELE JA NENDE PEREDELE OSUTATUD SOTSIAAL- NING TERVISHOIUTEENUSTE EEST TASUMISEKS – makstakse rehabilitatsiooniplaani alusel (isikliku abistaja teenus, tugiisiku teenus, lapsehoiuteenus jms)


HOOLDAJATOETUS PUUDEGA LAPSE HOOLDAMISE EEST – riiklik toetus, mida makstakse mittetöötavale vanemale, hooldajale või eestkostjale keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldamise eest. Toetuse suurused vastavalt lapse puude raskusastmele: keskmine 34 eurot, raske 44 ja sügav 55 eurot kuus.

 

ERAKORRALISED TOETUSED

  • ERAKORRALISED TOETUSED SEOSES ÕNNETUSJUHTUMITEGA – makstakse seoses ootamatute kulutustega (pikaajaline haigus, tulekahju jms.)
  • VÄLTIMATU SOTSIAALABI – isikule tasuta toidu võimaldamine, isiku majutamine varjupaigas või turvakodus ja isikule toetuse andmine isikut tõendavate dokumentide taotlemiseks