Restaureerimistoetus

2018. aastaks on taotluste vastuvõtt lõpetatud!

2019. aastal kuulutatakse taotluste vastuvõtt välja peale Haapsalu linna  2019. aasta eelarve kinnitamist.

Haapsalu unikaalsus on ajaloolise hoonestuse rikkalikkus ja terviklikult välja kujunenud puitasumite piirkonnad. Haapsalu piiskopilinnus ja selle ümber ajalooliselt kujunenud linnatuumik koos mereäärse kuurordialaga moodustab Haapsalu vanalinna muinsuskaitseala (Vt Haapsalu vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus. Vabariigi Valitsuse 14.07.2005 määrus nr 181). Ehitusmälestistena on riikliku kaitse all raudteejaama hoonete kompleks (Kultuurimälestiste riikliku registri objektid nr 15396–15419). Muinsuskaitse all olevaid mälestisi ja muinsuskaitsealale jäävaid ehitisi tohib arendada vastavuses Muinsuskaitseseadusega.

Peale riikliku kaitse all olevate mälestiste ja muinsuskaitse alal olevate ehitiste on linna üldplaneeringuga (kehtestatud 24.11.2006) määratletud ka miljööväärtuslikud piirkonnad:

1)     holmidepealne;

2) Õhtu kallas, 20. sajandi alul rajatud kaldapuiestee;

3) Endla – Kreutzwaldi t ümbruse puitasum;

4) Uue – Koidula t ümbruse puitasum;

5) Paralepa parkmets;

6) Õpetaja – Staadioni tänava elamurajoon.

Miljööväärtuslikke alasid peab arendama vastavuses linna üldplaneeringus määratletud tingimustega.

 

Autentse miljöö, arhitektuuri ja materjalikasutuse säilimise ning taastamise stimuleerimiseks Haapsalu ajaloolises linnaruumis, samuti säästva arengu põhimõtete rakendamiseks kehtestas Haapsalu Linnavolikogu restaureerimistoetuse. Toetuse sihtotstarbeks on Haapsalu linna muinsuskaitsealal ja miljööväärtuslikel aladel asuvate, enne 1944. a. ehitatud hoonete ja rajatiste avariilise olukorra likvideerimine, arhitektuursete detailide (rõdud, trepid, sambad, piirded, varikatused jne), avatäidete (uksed, aknad, luugid jne) ja piirdeaedade restaureerimine ja taastamine.

Toetust makstakse taotluse alusel tehtud tööde maksumusest kuni 50% ulatuses, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot.

Taotlusi võetakse vastu ja toetusi määratakse jooksvalt.

Taotlused tuleb esitada linnavalitsuse sekretärile või e-posti aadressil: hlv{ätt}haapsalulv.ee

Lisainfo:
Ülla Paras
Linnaarengu- ja muinsuskaitse spetsialist

 

Haapsalu Linnavalitsus
Posti 34, 90504 Haapsalu
Tel 4725346, 53462673