Puude raiekord

Haapsalu linnas toimub haljastuse likvideerimine sealhulgas puude raiumine ja okste lõikamine lähtuvalt Haapsalu Linnavolikogu 21.06.2013 määrusele nr 77 "Puude raie kord Haapsalu linnas"

NB! Kord kehtib tiheasustusaladel (Haapsalu linn, Uuemõisa ja Paralepa alevik). Hajaasustusalal (külad ja maapiirkond) see ei kehti. 

Raieloa saamiseks tiheasustusalal võtke ühendust: Remi Treier (tel. 472 5313).

Hajaasustusalal, teeäärsete muret-tekitavate puude korral võtke ühendust: Ailar Ladva (tel. 472 4449)

 

Puude raieloa taotlemine:

1.Esitada avaldus linnavalitsusele, mis peab sisaldama:

 1. nimi, elu või asukoha aadress, isikukood või registreerimisnumber, volitatud isiku andmeid, kontakttelefon;
 2. põhjendus likvideerimiseks;
 3. omandisuhe;
 4. asukoha skeem.

2. Vajadusel lisatakse:

 1. korteri- või elamuühistu (alates 5 korteriga ühistu puhul) üldkoosoleku protokoll või juhatuse otsus kui raieõigust taotletakse ühistu territooriumil olevale puule;
 2. ehitusluba kui taotletakse raieluba ehituse alla jäävale puule;
 3. tänavate sulgemise luba, kui puu(de) mahavõtmisega pannakse kinni terve tänav;
 4. Muinsuskaitseameti luba, kui puude langetamine toimub muinsuskaitsevööndis;
 5. Keskkonnaameti luba, kui puu kuulub loodusliku kaitse alla.

3. Raieloa menetluse käigus linnavalitsus:

 1. kontrollib esitatud andmete õigsust;
 2. vaatab avalduse läbi, kontrollib kavandatava raie tegevust;
 3. teostab puu ülevaatuse;
 4. otsustab raieloa andmise 10 tööpäeva  jooksul taotluse registreerimisest;
 5. vajadusel seab eritingimused lähtuvalt raierahu perioodist ja erinevate puuliikide vegetatsiooniperioodist;
 6. väljastab spetsialisti poolt allkirjastatud raieloa, mille kestvus on alates väljastamise kuupäevast 3 kuud.

 

Puude hoolduslõikus

Puude hoolduslõikuse tegemiseks tuleb teavitada Linnavalitsust telefoni või meili teel. Linnavalitsus teostab järelvalvet ja võib teatud tingimustel keelduda, nt. kui on lindude pesitsuse hooaeg või kavatsetakse kasutada valesid hooldusvõtteid.

Hoolduslõikusel pidage meeles, et puu on võimeline säilitama elujõulisuse, kui puuoksi kärbitakse tervest võrast kuni veerandi jagu (arboristid soovitavad isegi 20%). Üle selle tähendab see põhimõtteliselt raiet.

Lihtsam reegel, kuidas hooldada puud, on säilitada puu loomulik võrakuju lõigates maha kuivanud oksad. Mitte lõigata väga suuri oksi, tekidates naljakaid üleminekuid jämedast tüvest/oksast peenikese oksani. Suured lõikehaavad soodustavad tüvemädaniku teket.

Saarlaste koostatud õpetus hoolduslõikuse kohta: Puude lõikusest linnas

Vältige puusantide loomist. See tähendab, et kui terve puuvõra ja oksad tüve küljest maha saetakse, nii et järele jäävad kõrged kännud või tikud, siis Linnavalitsusel on õigus trahvida vastutavat isikut.

NB! Ebaseaduslik raie toob kaasa trahvi, mille suurus on vastavalt LKS § 73 järgi 1200 eurot ja juriidilisele isikule 3200 eurot.