Haapsalu Põhikooli renoveerimine

Käesolevale lehele on koondatud Haapsalu Põhikooli renoveerimist kajastav ajakohane info. 

 

Põhikooli renoveerimine on Haapsalu linna arengukava 2015-2024 üks olulistest prioriteetidest.

Põhikooli renoveerimiskavaga tegelemist alustas Haapsalu linn veebruaris 2014, kui toimus esimene koolide renoveerimise teemaline mõttetalg. Osalema olid kutsutud kõikide üldhariduskoolide ning huvikoolide meeskonnad, tugispetsialistid, koolide hoolekogude liikmed, Haapsalu Kutsehariduskeskuse, Rajaleidja ja Hoovõtukeskuse esindajad. Kokku osales mõttetalgul 24 inimest.

Kohtumisel tegi ettekande TLÜ Haapsalu kolledži õppejõud Piret Lehiste, kes rääkis nii muutunud õpikäsitlusest koolis kui ka seda toetavast füüsilisest õpikeskkonnast. Mõttetalgul arutleti töörühmades, mis on tänastes Haapsalu koolides hästi ning mis vajab muutmist. Kokkuvõte rühmatöö aruteludest on koondatud tabelisse.

 

Märtsis 2014 asuti Eesti Elukestva Õppe Strateegia 2012-2020 eesmärke, Haapsalu linna arengukava hariduse valdkonna prioriteete ning ülalnimetatud mõttetalgu arutelusid aluseks võttes koostama:

1)      Haapsalu linna põhikoolide renoveerimisvajaduse ettepanekut Haridus- ja Teadusministeeriumi koolivõrgu osakonnale ning

2)     Haapsalu Põhikooli renoveerimise lähteülesannet eskiisprojekti koostamiseks.

 

05. veebruaril 2015 saadeti Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kohalikele omavalitsustele kooskõlastamiseks Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu "Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014-­2020" ning sinna juurde kuuluv seletuskiri , mis sätestab mitmed olulised aspektid koolide renoveerimise rahastuseks:

-          Renoveerimise käigus toimub koolide õppepinna optimeerimine (vastavusse viimine õpilaste arvuga, ca 7-10 m² õpilase kohta) ning õppehoonete nüüdisajastamine,

-          Meetmest ei toetata investeeringuid spordiruumide ning nende kasutamisega seotud ruumide korrastamiseks,

-          Maksimaalne toetuse summa ühe projekti kohta on 5 miljonit eurot. Projektile antakse toetust kuni 85% ning omafinantseeringu määr on vähemalt 15%.

Lisaks reguleerib koolide ruumilist jaotust Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt välja töötatud Põhikooli ruumide üldtabel, mis on renoveerimiskavade hindamisel üheks aluseks.

 

Veebruaris 2015 kuulutas Haapsalu linnavalitsus välja hanke Põhikooli eskiisprojekti koostamiseks. Hanke võitis Sweco Projekt AS ning koostöös arhitekt Ahti Kooskoraga alustati tööd.

Eskiisprojekti valmimise meeskonda kuulusid Haapsalu aselinnapead Liina Põld ja Peeter Vikman, linnaarhitekt Anu Joost, haridusnõunik Mari-Epp Täht, linnavara spetsialist Madis Raudsepp, Haapsalu Põhikooli direktor Anne Mahoni ning majandusjuhataja Toivo Birk, Haapsalu Nikolai Kooli direktor Aive Saadjärv ning direktori asetäitja majandusalal Madis Kütt ning Haapsalu Linna Algkooli direktor Malle Õiglas.

Haapsalu Põhikooli eskiisprojekti meeskonna koosolekute protokollid:
Koosolek nr1
Koosolek nr2
Koosolek nr3
Koosolek nr4
Koosolek nr5
Koosolek nr6
Koosolek nr7
Koosolek nr8

 


Protsessi käigus toimusid paralleelsed kohtumised ja infovahetus koolijuhtide ning õpetajate vahel.

01. juunil 2015 tutvustati eskiisprojekti jooniste esimesi versioone Haapsalu Põhikooli õpetajatele. Õpetajad esitasid omapoolsed suulised ja kirjalikud ettepanekud, mis saadeti arhitektile muudatuste sisseviimiseks.

03. juunil 2015 esitleti projekti Põhikooli ja Nikolai kooli laiendatud hoolekogudele.

25.augustil 2015 arutati eskiisprojekti Põhikooli vanematekogu koosolekul.

Allolevatelt linkidelt avaneb Põhikooli eskiisprojekti ruumiprogramm korruste kaupa. Eskiisprojekti näol ei ole tegemist lõpliku dokumendiga, hoone konkreetsed tehnilised ja sisekujunduslikud lahendused otsustatakse koolihoone eel- ja põhiprojekteerimise käigus. Muutusi võib nõuda ka eskiisprojekti läbi vaatav Haridus- ja Teadusministeeriumi ekspertkomisjon. Haapsalu Põhikooli hoone projekteerimist saab alustada siis, kui projekti rahastamise kohta on tulnud positiivne otsus Haridus- ja Teadusministeeriumilt.

Haapsalu Põhikooli ekspertiis, mõõdistusprojekt ja eskiisprojekt

22.06.16
Toimetaja: TÕNU PARBUS