Maakasutuse maksuhindade määramine

20.01.17

Maakasutuste maksustamishindade

määramine

 

 

Tulenevalt Riigikohtu Halduskolleegiumi 23.04.2003 otsusest nr 3-1-33-03 ja 19.05.2003 otsusest nr 3-1-41-03 vaatas Haapsalu Linnavalitsus läbi Haapsalu linna haldusterritooriumil asuvate maakasutuste andmebaasi 2016. aasta muudatused. Andmebaasis on arvutatud maakasutustele maa maksustamishinnad. Maa maksustamishinna arvutamisel on  kasutatud, vastavalt "Maa maksustamishinna arvutamise korrale", järgmisi valemeid: 1. kui maa väärtuste loetelus ei ole maatüki suurusest tulenevaid erisusi, siis Hk = Ht x S, kus Hk – on maatüki maksustamishind; Ht – on maakasutuse sihtotstarbe liigile vastav hinnatsooni väärtus eurodes maatüki ruutmeetri kohta, kusjuures mitme sihtotstarbe liigi samaaegsel esinemisel samal maatükil arvestas linnavalitsus nende omavahelist proportsiooni; S – on maatüki pindala; 2. kui maa väärtuste loetelus on maatüki suurusest tulenevaid erisusi, siis Hk = H1 x S1 + H2 x S2, kus H1, H2 – on maatüki osale vastav hinnatsooni väärtus; S1, S2 – on maatüki osa pindala. Haapsalu linnas on maa korralise hindamise tulemusel maatüki väärtusest tulenevaid erisusi elamumaadel kõikides hinnatsoonides, erisus algab krundist, mis on suurem kui 1000 m2.

Juhindudes maa hindamise seaduse § 6 lg 1 ja Vabariigi Valitsuse 22.05.2001 määrusest nr 179 "Maa maksustamishinna arvutamise kord" ning lähtudes Keskkonnaministri poolt 30.11.2001 kinnitatud "Maa korraline hindamise tulemuste kehtestamine", kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1, § 30 lg 1 p 3, Haapsalu põhimääruse § 48 lg 1 p 2 ja haldusmenetluse seadusest Haapsalu Linnavalitsus

 

korraldab:

 

1. Määrata Haapsalu linna haldusterritooriumil paiknevate maksustamisele kuuluvate maatükkide maksustamishinnad, vastavalt 11.01.2017 koostatud maa maksustamishindade tabelile (lisatud).

2. Korraldus jõustub 18.01.2017.

3. Korraldust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik korraldusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Haapsalu Linnavalitsusele haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Korralduse peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Toimetaja: TÕNU PARBUS