Maamaks ja maksustamise hind

19.03.14

Mis on maamaks?

Maamaks on maa maksustamishinnast (maa asukohajärgne tsoonihind korrutatud maa suurusega) lähtuv riiklik maks, mida on kohustatud maksma maa omanik või maa kasutusõiguse omanik.

Maksustamishinna aluseks on keskkonnaministri 30.11.2001 määrusega nr 50 kinnitatud maa korralise hindamise tulemused.  Korralise hindamise tulemusel on Haapsalu linn jagatud 5. tsooni, kus erinevatel maakasutuse sihtotstarvetel on määratud erinevad hinnad.

Kõikide Haapsalu linna maakasutuste maksustamishinnad on avalikustatud tabelis siin: Maa maksustamishind ümardatakse 1 euro täpsusega.

Maamaksu suuruseks on vastav protsent ehk maamaksumäär maa maksustamishinnast. Maamaksumäära kehtestab kohaliku omavalitsuse volikogu. Haapsalu Linnavolikogu kehtestas 26.10.2012 määrusega nr 64 „Maamaksumäära kehtestamine" maamaksumääraks 2,5 % maa maksustamishinnast aastas.

Näide maamaksu suuruse arvutuskäigust: elamumaa kinnistu suurus on 1138 m2 ja asub 2. hinnatsoonis, mille 1m2 hind kuni 1000 m2 on 5,11 € ja ülejäänud 138 m2 maa hind on 3,83 €. Kinnistu maa maksustamishind on 1000 m2 x 5,11 € + 138 m2  x 3,83 € = 5110 € + 529 € = 5639 €. Maamaksumääraga 2,5 % on kinnistu maamaks 5639 € x 2,5 % = 141 €.

Kellele ja millal väljastatakse maamaksuteade?

Maksu- ja Tolliamet väljastab maksumaksjale maksuteate tasumisele kuuluva maamaksu summa kohta hiljemalt 15. veebruariks. Maksumaksja, kes ei ole maksustamisaasta maksuteadet 25. veebruariks kätte saanud, on kohustatud sellest 30. päeva jooksul teavitama maa asukohajärgset Maksu- ja Tolliameti piirkondlikku struktuuriüksust. Maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei väljastata, kui maksusumma on alla 5 €. Maamaksu andmetega saab tutvuda e-maksuameti kaudu ning soovi korral võib saada elektroonilise maamaksuteate (kinnitades e-maksuameti lehel oma soovi, olles eelnevalt kontrollinud isikuandmetes oleva meiliaadressi õigsust).

Maamaksu tasumise tähtpäevad on 31. märts ja 1. oktoober. Summaline piirmäär on 64 €, millest väiksema või võrdse summa peab ära maksma esimeseks tähtpäevaks (31. märts). Üle 64 € maksusumma puhul peab maksumaksja tasuma 31. märtsiks vähemalt pool summat, kuid mitte vähem kui 64 € ning ülejäänud osa maksust tasutakse hiljemalt 1. oktoobriks. Maksmata maamaksule lisandub viivis 0,07 % maamaksu summast päevas. Kui tähtpäevaks tasumata maamaksusummalt arvutatud intress on väiksem kui 5 €, jäetakse intress arvestamata ja intressinõue esitamata.

Maksuamet väljastab maksuteate esmajärjekorras aadressil, mille on omanik esitanud tulu deklareerimisel või elukoha aadressil, mis on registreeritud rahvastikuregistris või nende puudumisel meie poolt esitatud aadressil, mis on üldjuhul omandi asukohajärgne aadress. Juhul kui omanik soovib aadressi täpsustada või muuta, palume pöörduda Maksu- ja Tolliameti Haapsalu teenindusbüroosse (Jaama 17, Haapsalu, laanemaa@emta.ee, telefon 6763300), kes edastab asjaomase informatsiooni ka meile või teha seda e-maksuameti kaudu.

Millal tekib maamaksukohustus?

Maamaksukohustus tekib jooksva aasta 1. jaanuaril ning maksuteade väljastatakse isikule, kes 1. jaanuari seisuga on kinnisturaamatu andmete kohaselt kinnisasja omanik, hoonestaja või kasutusvaldaja. Vallasvara puhul arvestatakse hoone omandamist 1. jaanuari seisuga.

Kui kaua peab endine maaomanik maamaksu maksma?

Vana omaniku maamaksukohustus lõpeb uue omaniku maamaksukohustuse tekkimisel.

Kes on maamaksust vabastatud?

Maamaksuseaduse alusel on maa omanik vabastatud maamaksu tasumisest tema omandis oleva elamumaa osas linnas kuni 1500 m2 ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele. See tähendab, et maamaksu tasumisest on vabastatud kõik Haapsalu linnas kuni 1500 m2 ulatuses elamumaad omavad isikud, kes on rahvastikuregistris oma elukohana registreerinud samal kinnistul asuva elupinna. Kui maa on ühis- või kaasomandis, on ühis- või kaasomanikud maamaksu tasumisest vabastatud elamumaa osas kokku 1500 m2 ulatuses, mis ei kohaldu korteriomandite omanike suhtes.

Kust saab infot maksustatava maa andmete kohta?

Maamaksu võlgnevuste ja ettemaksude kohta saab teavet Maksu- ja Tolliametist.

Maksustatava maa andmete kohta saab teavet Marju Kohtringult telefonil 4725322 või vastuvõtuaegadel esmaspäeviti kl 9.00-12.00 ja 13.30-16.00 ning neljapäeviti kl 9.00-12.00.

Toimetaja: TÕNU PARBUS