Lemmikloomade pidamine

29.03.16

Koerte ja kasside (lemmikloomade) pidamine Haapsalus toimub  lähtuvalt Haapsalu linna koerte ja kasside eeskirjale.  Lemmikloomade registreerimine hakkab toimuma 2010 aastast vastavalt Haapsalu Linnavolikogu 25.09.09 määrusega nr 94 vastu võetud „Haapsalu linna lemmiklooma registri põhimäärusele"  

Haapsalu Linnavolikogu 25.09.2009 .a. määrusega nr  93 võeti vastu uus Haapsalu linna  koerte ja kasside pidamise eeskiri.

Uues eeskirjas on põhjalikult käsitletud lemmiklooma pidamise erinevaid nõudeid. Eelkõige on olulised alljärgnevad punktid:

 1. Koerte ja kasside pidamisel tuleb nende omanikul arvestada kaaskodanike turvalisuse ja heaoluga, loomapidamine ei tohi häirida avalikku korda ega teisi loomi
 2. Lemmiklooma on lubatud pidada hoones ja piiratud territooriumil selle omaniku loal või muu õigustatud isiku nõusolekul
 3. Lemmiklooma on keelatud hüljata, vigastada, abitusse seisundisse jätta, tekitada valu ja välditavaid füüsilisi ning vaimseid kannatusi, põhjustada lemmiklooma hukkumist või panna toime muud lemmiklooma suhtes lubamatut tegu
 4. Lemmiklooma omanik peab täitma Põllumajandusministri 24.07.2008 määrust nr 76 „Lemmikloomade pidamise nõuded" ning Jahiseadusest, Loomakaitseseadusest ja Loomatauditõrje seadusest tulenevaid kohustusi
 5. Koera tohib viia avalikku kohta jalutusrihma otsas ja vajadusel ka suukorvistatult, tagades kaaskodanike ja teiste loomade ohutuse. Jalutusrihmata avalikus kohas on lubatud viibida vaid teenistuskoeral teenistusülesannete täitmisel
 6. Ühistranspordis peab koeral olema jalutusrihm ja suukorv, välja arvatud koertel, kes on kandmisvahendis. Kasse on lubatud ühistranspordis vedada kandmisvahendis, mis ei ohusta looma tervist ja on põgenemiskindel.

Konkreetselt on välja toodud lemmiklooma omaniku kohustused . Siinkohal on välja toodud olulisemad neist:

 1. tagama loomale liigikohased pidamistingimused ja piisavas koguses vett ning toitu;
 2. järgima veterinaar-, sanitaar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas koristama koheselt lemmiklooma poolt tekitatud reostuse avalikus kohas, kaasa arvatud korterelamu trepikojas;
 3. võtma tarvitusele meetmed, et välistada looma ärajooksmine ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimalus;
 4. lemmiklooma kadumisel viivitamatult korraldama looma otsimise, teatades looma kadumisest varjupaigale ja registripidajale
 5. Loomapidaja on kohustatud tagama koera märgistamise tegevusluba omava veterinaararsti poolt paigaldatava mikrokiibiga, mis kannab kordumatut registreerimisnumbrit hiljemalt 31.12.2010
 6. Koera kiibistamisel tuleb koer registreerida Haapsalu linna lemmikloomade registris, registreerimisel väljastatakse loomaomanikule lemmiklooma registreerimistunnistus.
 7. Loomaomanik peab tagama koera mikrokiibiga märgistamise ja registreerimise veterinaararsti poolt viie päeva jooksul arvates päevast, mil koer sai kolmekuuseks.
 8.   Juhul, kui omandatakse märgistamata koer, kes on vanem kui kolm kuud, tuleb lemmikloom mikrokiibiga märgistada ja esitada andmed registrisse kandmiseks viie päeva jooksul koera omandamisest.
 9. Kui koer on eelnevalt mikrokiibiga märgistatud ja registreeritud, siis kohustub uus loomaomanik teavitama lemmikloomade registri volitatud töötlejat looma omaniku vahetumisest ja uue omaniku andmetest kümne päeva jooksul omandamise päevast
 10. Alates 1. jaanuarist 2011 peavad koerad ja alates 1 jaanuarist 2013 teised lemmikloomad kandma märgistusena tegevusluba omava veterinaari poolt paigaldatud mikrokiipi, mis kannab kordumatut registreerimisnumbrit ja on kantud Haapsalu linna lemmiklooma registrisse

HAAPSALU LINNA KOERTE JA KASSIDE PIDAMISE EESKIRI

 

Toimetaja: TÕNU PARBUS

Lemmiklooma registreerimine

5.06.17

Lemmikloomade registreerimisel Haapsalu linna lemmiklooma registris on vajalik esitada vähemalt alljärgnevad andmed

Looma märgistamisel ja registreerimisel esitab omanik järgmised andmed:

1) omaniku nimi, isikukood, elukoht, telefoninumber, e-posti aadress;

2) looma liik, tõug, sugu, nimi, sünniaeg või vanus, värvus, eritunnused või looma kirjeldus;

Lemmiklooma kannavad registrisse veterinaararstid . Lemmikloomade registrisse kandmine algab peale registri lõplikku tööle seadmist, eeldatavasti jaanuaris 2010. 

Oma lemmiklooma kohta käiva informatsiooniga (kui lemmkloom on kiibistatud) on võimalik tutvuda alljärgneval aadressil  http://www.llr.ee

Toimetaja: TÕNU PARBUS

Lemmikloomade varjupaik

11.03.14
Haapsalu Loomade Varjupaik - www.haapsaluloom.ee
Toimetaja: TÕNU PARBUS