Kultuuriürituse toetus

20.12.16

Kultuuriürituste toetuste eraldamise kord lähtub Haapsalu Linnavolikogu poolt 23.12.2011 vastu võetud määrusest nr 49 Kultuuritoetuste eraldamise kord"

Kultuuriürituse toetuste taotlusi vaadatakse läbi kolm korda aastas. Taotluste esitamise tähtajad on: 15. jaanuar, 15. mai ja 15. september. Kui kuupäev langeb nädalavahetusele või riigipühale, siis on tähtajaks sellele kuupäevale järgnev tööpäev. Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane taotlus .

 

Toetuste saamiseks kultuuriürituste jm projektide korraldamiseks esitatud taotlused vaatab Komisjon läbi ühe kuu jooksul alates taotluste esitamise tähtaja möödumisest.

 

Toetuse eraldamisest või eraldamata jätmisest informeerib Haapsalu Linnavalitsus taotlejat kirjalikult ühe nädala jooksul pärast vastava otsuse langetamist.               

 

Toetuse saaja kohustub esitama Haapsalu Linnavalitsusele vormikohase aruande lepingus määratud tähtajaks. 

Toimetaja: TEELE JURTOM