Vaba tn 9 krundi ja lähiala üldplaneeringut muutva detailplaneeringu strateegiline keskkonnamõju hindamine

3.02.16

Haapsalu Linnavolikogu 30.05.2014. a otsusega nr 51  otsustati algatada Vaba tn 9 krundi ja lähiala üldplaneeringut muutva detailplaneeringu strateegiline keskkonnamõju hindamine.

 

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise algatajaks oli Solid Union OÜ, kes on esitanud Haapsalu linnale Vaba tn 9 krundi detailplaneeringu koostamise algatamise ettepaneku, sooviga projekteerida ja ehitada krundile Spa-hotelli kopleks koos Tagalahe äärse kaldapromenaadi ja haljasalaga.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise korraldajaks on Haapsalu Linnavalitsus.

Strateegilise planeerimisdokumendi kehtestaja  on Haapsalu Linnavolikogu.

 

Detailplaneeringu eesmärk on  munitsipaalomandis oleva kinnistu Vaba tn 9 jagamine, ja planeeritud kruntidele sihtotstarbe ja ehitusõiguse, arhitektuursete hoonestustingimuste, kommunikatsioonide asukohtade, liiklus- ja parkimiskorralduse jms määramine.

 

Planeeringuga käsitletakse põhiliselt Tagalahe äärset Vaba tn 9 krunti, mille suurus on 321895 m2 ja see hõlmab ala, mis hõlmab maad alates Aafrika rannast ja kuni piki linnapiiri peaaegu Tallinna maanteeni.

 

Planeerimisele tuleb Tagalahe äärse Vaba 9 krundi kaks erinevat ala:

 1. Aafrika rannast algav u 100 000 m2 suurune ala, kuhu kavandatakse puhkeotstarbelist ärimaad (SPA-hotelli jms ehitamiseks), promenaadi pikendamist ja puhkeala. Selle osa planeeringu algatamise ettepaneku tegi linnale Solid Union OÜ.
 2. Haapsalu puhastusseadmete tagust ala, kuhu kavandatakse tootmismaakrunte linna kommunaalteenuste arendamiseks. Selle osa planeeringu koostamine toimub linna ettepanekul (vastav planeering on algatatud Haapsalu Linnavolikogu 27.01.2012 otsusega nr 139 ja töö koostamine on pooleli, seda jätkatakse uue algatatava planeeringu mahus. Tööle on koostatud strateegilise keskkonnamõju eelhindamine – Haapsalu Linnavalitsuse 16. mai 2013 korraldus nr 325).

 

Planeeringuga tehakse ettepanek muuta linna üldplaneeringut, mille kohaselt on planeeritav ala looduslik haljasala (roostik, olemasolev) ning parkide ja haljasalade maa (planeeritud).

Tegevuse ala asukoht: Planeeritav ala asub Haapsalu kirde osas, Tagalahe ääres.

Planeeritav maa-ala on munitsipaalomandis v.a. Haapsalu Veevärk AS-ile kuuluv kanalisatsiooni pumpla krunt Vee 23 ja Vee 13a reformimata riigimaa, kus asub alajaam.

 1. Vaba tn 9: 321895 m2, 100% üldkasutatav maa, katastritunnus 18301:012:0035;
 2. Vee tn 13a: 400 m2, 100% tootmismaa, reformimata riigimaa (alajaam);
 3. Vee tn 19: 20832 m2, 100% üldkasutatav maa, katastritunnus 18301:008:0037;
 4. Vee tn 23: 548 m2, 100% tootmismaa, katastritunnus 18301:008:0009 (kanalisatsiooni pumpla);
 5. Vee tn 25: 703 m2, 100% transpordimaa, katastritunnus 18301:008:0038;
 6. Vaba tänava lõik 2: 1733 m2, 100% transpordimaa, katastritunnus 18301:008:0029.
 7. Hommiku kalda lõik 2: 2040 m2, 100% transpordimaa, katastritunnus 18301:005:0062.

 

Strateegilise keskkonnamõju hindamise algatamise põhjendused:

 • Eeldatav tegevus võib kaasa tuua ala väärtuse langemist või tundlikkuse suurenemist.
 •  Tegevusega võib kaasneda valguse kahjulik mõju nii linnustikule kui loomastikule. 
 • Kavandatava tegevusega võivad kaasneda mõjud  Natura 2000 võrgustiku alale või muule kaitstavale loodusobjektile , seega on mõjud vaja KSH hindamise käigus välja selgitada.

Haapsalu Linnavalitsus on küsinud keskkonnamõju eelhindamise kohta seisukohad vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimise seaduse § 33 nõuetele. Võttes aluseks Keskkonnaameti seisukoha (11.04.2014 nr HLS 6-5/14/6806-2) ,Terviseameti seisukoha (14.04.2014 nr 9.3-4/2934), Keskkonnaministeeriumi seisukoha (17.04.2014 nr 11-2/14/2518-3) ning Lääne Maavalitsuse seisukoha (21.04.2014 nr 12-2/2014/438-2) otsustas Haapsalu Linnavolikogu algatada streteegiline keskkonnamõju hindamine .

 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega saab tutvuda tööaegadel Haapsalu Linnavalitsuses (Posti 34, Haapsalu).

Toimetaja: TÕNU PARBUS