Niine tn 49, üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine

Haapsalu Linnavolikogu kehtestas 29.06.2018 istungil otsusega nr 77 Haapsalu linnas paikneva Niine tn 49 kinnistu üldplaneeringut muutva detailplaneeringu.  

Planeeringuala suurusega 4110 m2 on käesoleval ajal hoonestamata ja korrastamata ning osaliselt kaetud lagunenud asfaltiga. Senini kehtinud linna üldplaneering nägi Eesti Vabariigi omandis olevale kinnistule ette maakasutuse juhtfunktsiooni üldkasutatavate hoonete maa.  Detailplaneeringuga tehakse ettepanek määrata üldplaneeringus planeeritaval alal maakasutuse juhtfunktsiooniks elamumaa.

Planeeringuga kavandatakse jagada kinnistu koolmeks krundiks, määrata igale krundile ehitusõigus ühe abihoone ja ühe kuni kahekorruselise korterelamu püstitamiseks. Detailplaneeringuga antakse korterelamute ehitamiseks arhitektuursed tingimused, parkimise, haljastuse jms põhimõtted ning kavandatavate tehnovõrkude põhimõttelised asukohad. Planeeritud krunt nr 1 on suurusega 2609 m2, põhihoone suurim lubatud ehitusalune pind 485m2; krunt nr 2 on suurusega 751 m2, põhihoone suurim lubatud ehitusalune pind 160 m2; krunt nr 3 on suurusega 749 m2, põhihoone suurim lubatud ehitusalune pind 160 m2. Juurdepääsud on tagatud Niine ja Saare tänavatelt.  Nõuetekohane parkimine on lahendatud kruntide siseselt.

Detailplaneeringu koostas keskkonnakorralduse ja ruumilise planeerimise konsultatsiooniettevõte Hendrikson & Ko.

 

Haapsalu Linnavolikogu 29.06.2018 otsus nr 77