Käimasolevad hanked

Hinnapakkumuse küsimine Haapsalu Tallinna mnt kõnnitee asfaltkatte korrastamiseks

7.08.17

Hinnapakkumuse küsimine Haapsalu Tallinna mnt kõnnitee asfaltkatte korrastamiseks

 

Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumuse küsimise alla lihthanke piirmäära jääva ehitustöö, Tallinna mnt kõnnitee (katastritunnus 18301:010:0053) katte korrastamiseks vahemikus Tallinna mnt 2 kinnistu kuni Niine tänav.

 

Hanke eesmärgiks on leida ettevõte, kes teostab olemasoleva kõnnitee katte freesimise ja uue asfaltbetoonkihi paigaldamise.

 

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 11.08.2017 kell 15:00.

 

Hanke kontaktisik on linnakeskkonna osakonna juhataja Sirli Vaksmann, kes väljastab lisainformatsiooni. Tel. 47 25 323, e-post sirli.vaksmann@haapsalulv.ee.

Toimetaja: TÕNU PARBUS

Lihthange „Posti 34 hoone ümberehitustööd“

18.07.17

Lihthange „Posti 34 hoone ümberehitustööd"

Haapsalu Linnavalitsus korraldab lihtmenetlusega hanke Posti 34 hoone osaliseks ümberehituseks.

Hanke eesmärgiks on leida ettevõte, kes teostab linnavalitsuse hoones väikesemahulised ümberehitustööd, kus kolmandal korrusel asuv linnavalitsuse arhiiv kolitakse ümber hoone soklikorrusele. Kolmanda korruse arhiiviruumid ehitatakse ümber kabinettideks. Uutes arhiiviruumides ehitatakse ümber küttesüsteem, vesivarustus ja kanalisatsioon ning paigaldatakse lokaalne ventilatsioonisüsteem. 

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 31.07.2017 kell 10:00.

Hanke juurde saab ennast registreerida läbi riigihangete registri alloleva lingi kaudu

https://riigihanked.riik.ee/register/hange/189305

Toimetaja: TÕNU PARBUS

Lõppenud hanked

10.07.17

Lihthange „Endla tn 9 õueala pinnakatete rekonstrueerimine"

 

Haapsalu Linnavalitsus korraldab lihtmenetlusega hanke Haapsalu Endla tn 9 õueala pinnakatete rekonstrueerimiseks.

 

Hanke eesmärgiks on leida ettevõte, kes teostab Haapsalu Endla tn 9 asuva lasteaia jalgteede rekonstrueerimise.

 

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 17.07.2017 kell 15:00.

 

Hanke kontaktisik on linnakeskkonna osakonna juhataja Sirli Vaksmann, kes väljastab hankedokumentatsiooni. Tel. 47 25 323, e-post sirli.vaksmann@haapsalulv.ee.

Toimetaja: TÕNU PARBUS

Hinnapakkumuse küsimine Tamme tänava ja Tallinna maantee ristmiku rekonstrueerimise omanikujärelevalve teostamiseks

7.04.17

Hinnapakkumuse küsimine Tamme tänava ja Tallinna maantee ristmiku rekonstrueerimise omanikujärelevalve teostamiseks

 

Haapsalu Linnavalitsus alustab aprilli teisel poolel Tamme tänava ja Tallinna maantee ristmiku rekonstrueerimistöödega. Käesoleva hinnapakkumuse küsimise eesmärgiks on sõlmida leping professionaalse teenuse osutajaga, kes osutaks omanikujärelevalve teenust Tamme tänava ja Tallinna maantee ristmiku ehitustööde osas.

 

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 12.04.2017. a kell 10:00.

 

Hanke kontaktisik on linnakeskkonna osakonna juhataja Sirli Vaksmann, kes väljastab hankedokumentatsiooni. Tel. 47 25 323, e-post sirli.vaksmann@haapsalulv.ee.

Toimetaja: TÕNU PARBUS

Riigihange „Haapsalu linna tänavate hooldus“

28.03.17

Riigihange „Haapsalu linna tänavate hooldus"

 

Käesolevaga teeb Haapsalu Linnavalitsus ettepaneku osaleda riigihankes „Haapsalu linna tänavate hooldus". Hanke eesmärgiks on leida Haapsalu linna tänavate hooldaja ajavahemikul 21.10.2017 – 20.10.2019.

 

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 02.05.2017 kell 11:00.

 

Hanketeade Riigihangete registris: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/184713

 

Hanke läbiviimise eest vastutab Haapsalu Linnavalitsuse aselinnapea Peeter Vikman.

 

Hanke kontaktisik on linnakeskkonna osakonna juhataja Sirli Vaksmann, tel. 47 25 323, e-post sirli.vaksmann@haapsalulv.ee.

Toimetaja: TÕNU PARBUS

Hinnapakkumuse küsimine kändude väljajuurimise ning kasvupinnase eemaldamise teostamiseks

23.03.17

Hinnapakkumuse küsimine kändude väljajuurimise ning kasvupinnase eemaldamise teostamiseks

 

Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumuste küsimise Haapsalu Paralepa kinnistul nr 759932, katastriüksusel nr 18301:016:0074 kändude väljajuurimise ning kasvupinnase eemaldamise teostamiseks.

 

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 27.03.2017 kell 11:00.

 

Hanke kontaktisik on linnakeskkonna osakonna juhataja Sirli Vaksmann, kes väljastab hankedokumentatsiooni. Tel. 47 25 323, e-post sirli.vaksmann@haapsalulv.ee.

Toimetaja: TÕNU PARBUS

Lihthange „Tamme tänava ja Tallinna maantee ristmiku rekonstrueerimine “

2.03.17

Lihthange „Tamme tänava ja Tallinna maantee ristmiku rekonstrueerimine "

 

Haapsalu Linnavalitsus korraldab lihtmenetlusega hanke Tamme tänava ja Tallinna maantee ristmiku rekonstrueerimiseks. Ehitustööd hõlmavad Haapsalu linnas olulise Tallinna mnt – Tamme tn ristmiku ümberehitamist foorristmikuks ja seeläbi liiklusohutuse taseme parandamist ning sõidumugavuse tõstmist.

 

Hanke eesmärgiks on leida ettevõte, kes teostab Tamme tänava ja Tallinna maantee ristmiku rekonstrueerimise vastavalt projektdokumentatsioonile.

 

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 21.03.2017 kell 11:00.

 

Hanketeade Riigihangete registris:

 

https://riigihanked.riik.ee/register/hange/183697

 

Hanke kontaktisik on linnakeskkonna osakonna juhataja Sirli Vaksmann, tel. 47 25 323, e-post sirli.vaksmann@haapsalulv.ee.

 

Toimetaja: TÕNU PARBUS

ARVUTIKOMPLEKTIDE JA KONTORITEHNIKA KASUTUSRENT LIHTMENETLUSEGA HANKE KUTSE

9.03.17

ARVUTIKOMPLEKTIDE JA KONTORITEHNIKA KASUTUSRENT LIHTMENETLUSEGA HANKE KUTSE

 

Haapsalu Linnavalitsus kutsub esitama pakkumust lihtmenetlusega hankele, mille eesmärk on lauaarvutite ja sülearvutite komplektide kasutusrendilepingu sõlmimine 3 aastase tähtajaga.

 

Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 20.03.2017 kell 10.00

Tarneaeg hiljemalt 10.04.2017.a.

 

Hanke dokument (ametlik dokumentatsioon, spetsifikatsioon): HLV-lihtmenetlusega-hange-2017.pdf

lisainfo aadressil: aimar.lints@haapsalulv.ee

 

Toimetaja: TÕNU PARBUS

Hinnapakkumuse küsimine Haapsalu linna turu eskiisprojekti koostamiseks

3.02.17

Hinnapakkumuse küsimise kutse Haapsalu linna turu eskiisprojekti koostamiseks.  

Haapsalu Linnavalistus soovib saada võrdlevaid pakkumusi Haapsalu linna turu eskiisprojekti koostamiseks.

Projektiga hõlmatava maa-ala suurus on kokku ca 4200 m2 sh osa Jüriöö tänava transpordimaast.

Pakkumus koostada vabas vormis. Pakkumuse koostamise aluseks võtta teatele lisatud dokumendid (vt lisad). 

Hinnapakkumuses näidata projekteerimistööde kogumaksumus (sh eraldi tuua välja ideekavandi maksumus) ilma käibemaksuta ja koos käibemaksuga. Eskiisprojekti koostamise tähtaeg on maksimaalselt neli nädalat. 

Täiendavaid selgitusi küsida Anu Joostilt (anu.joost@haapsalulv.ee) või Aivar Seinalt (aivar.sein@haapsalulv.ee).

Projekteerimistööde hinnapakkumus esitada elektrooniliselt digiallkirjastatult aadressile hlv@haapsalulv.ee. Hinnapakkumuse esitamise tähtaeg on 13.02.2017 kell 10:00. Pakkumuse võib esitada ka enne määratud tähtaega. 

Pakkumuste võrdlemine, hindamine ja lepingu sõlmimine : Linnavalitsuse komisjon valib välja kaks madalaima hinnaga pakkumust ja teeb nendele pakkujatele ettepaneku turu ideekavandi koostamiseks kahe nädala jooksul peale ettepaneku tegemist. Kavandi koostamise kulud pakkujatele hüvitatakse. Kahest esitatud ideekavandist valib linnavalitsuse komisjon välja ühe, mille esitanud pakkujaga sõlmitakse töövõtuleping eskiisprojekti koostamiseks. 

Teate lisad:  1. Turu asukoha skeem; 2. Turu maa-ala topo-geodeetiline alusplaan (koostamisel); 3. Lähteülesanne Haapsalu turu eskiisi projekteerimiseks; 4. Fotod olemasolevast olukorrast.

Toimetaja: TÕNU PARBUS

Hinnapakkumuse küsimine alla lihthanke piirmäära jääva detailplaneeringu koostamiseks

7.02.17

Hinnapakkumuse küsimine alla lihthanke

piirmäära jääva detailplaneeringu koostamiseks

Haapsalu Linnavolikogu 27.01.2017 otsusega nr 215 algatati Haapsalu linnas  Lihula mnt , Mulla ja Staadioni tänavate vahelise ala detailplaneering ja jäeti algatamata strateegilise keskkonnamõju hindamine. Otsusega kinnitati detailplaneeringu lähteseisukohad.

Planeeringu eesmärk on kavandada krunt ja ehitusõigus uue põhikooli ehitamiseks. Kooli eeldatav pind on 4100m2. Kool kavandatakse 648-le õpilasele. Kooli asukohta arvestades ei ole õpilastele vaja kavandada omaette sportimise ala ja spordisaale, vaid kasutatakse ära linna staadioni, spordihoone ja ujula võimalused.

Planeeringuala hõlmab staadioni, spordihoonete ja koolihoonete ala tervikuna, samuti ümbritsevatel tänavatel asuvaid parkimisalasid (u 78800m2). Planeeringuga ümber kavandatavat ala on u 18000 m2.

Planeeringu eskiislahenduse staadiumis on vaja planeeringualal kaaluda kahte võimalikku asukohta uue koolimaja ehitamiseks:

-          Lihula mnt äärne hoonestamata ala (ujula ja koolimaja vahel), Lihula mnt 10b, 10c;

-          Lihula mnt 12 krundil, lammutatava Nikolai kooli asukohale.

Eeldame asukoha valikute mahulist illustratsiooni.

Planeeringuala topo-geodeetiline alusplaan on koostamisel. Dendroloogiline hinnang on koostatud.

Palume Teil esitada hinnapakkumus Lihula mnt, Mulla ja Staadioni tänavate vahelise ala detailplaneeringu koostamiseks vastavalt Haapsalu Linnavolikogu 27.01.2017 otsusele nr 215 ning lähteseisukohtadele. Hinnapakkumuses palume märkida tööde teostamise etapid koos hinnangulise ajakava ja maksumusega ning näidata tööde teostamise kogumaksumus ilma käibemaksuta ja koos käibemaksuga.

Märgime, et Töö eest tasumisel ettemaksu ei kohaldata. Detailplaneeringu väljamaksed jaotatakse kolmeks: 30 % pärast detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustavat avalikku arutelu, 50 % pärast detailplaneeringu vastuvõtmist kohaliku omavalitsuse poolt ja 20 % pärast detailplaneeringu kehtestamist kohaliku omavalitsuse poolt.

Palume Teil esitada hinnapakkumus hiljemalt 13.02.2017 kella 12.00. Pakkumust võib esitada ka enne määratud tähtaega. Pakkumus esitada e-postiga aadressil hlv@haapsalulv.ee või posti teel aadressil: Haapsalu Linnavalitsus, Posti 34, 90504, Haapsalu.

Pakkujalt eeldame varasemat suure avaliku huviga objekti planeerimise kogemust.

Lisad:

  1. Haapsalu Linnavolikogu 27.01.2017 otsus nr 215 (2 lehel);
  2. Detailplaneeringu lähteseisukohad (4 lehel);
  3. Detailplaneeringu ala skeem (1 lehel).


Lisainformatsiooni saab küsida : Aivar Sein - aivar.sein@haapsalulv.ee , 5229962

                                                     Anu Joost  - anu.joost@haapsalulv.ee, 5298117

Toimetaja: TÕNU PARBUS

Haapsalu linn korraldab riigihanke "Saunateenuse osutamine Haapsalu linnas 2017 - 2021"

29.12.16

 

Hange on üleval Riigihangete Registris aadressil:


https://riigihanked.riik.ee/register/hange/181614


Pakkumuste esitamise tähtaeg on 16.01.2017 kell 10:50;Pakkumuste avamise aeg on 16.01.2017 kell 11:00

Toimetaja: TÕNU PARBUS

Hinnapakkumuse küsimine Haapsalu Valgevälja ja Tööstuse kinnistu metsakultuuride istutusjärgse hoolduse teostamiseks

25.10.16

Hinnapakkumuse küsimine Haapsalu Valgevälja ja Tööstuse kinnistu metsakultuuride istutusjärgse hoolduse teostamiseks

 

Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumuse küsimise Haapsalu Valgevälja ja Tööstuse kinnistu metsakultuuride istutusjärgse hoolduse teostamiseks.

 

Haapsalu Valgevälja ja Tööstuse kinnistutel viidi käesoleva aasta (2016) mai kuus seoses metsa uuendamisega läbi männi- ning kuusetaimede istutamine. Suve jooksul on taimede ümber kasvanud kohati väga palju taimestikku. Septembris 2016 teostati kultuuride inventuur. Antud inventuuri aluseks võttes on vajadus käesoleva aasta lõpuks teostada metsakultuuride hooldus. Käesoleva hinnapakkumuse küsimise eesmärgiks on leida ettevõte, kes teostaks eelpool kirjeldatud hooldustööd.

 

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 31.10.2016 kell 16:00.

 

Hanke kontaktisik on linnakeskkonna osakonna juhataja Sirli Vaksmann, kes väljastab ka hankedokumentatsiooni. Tel. 47 25 323, e-post sirli.vaksmann@haapsalulv.ee.

 

Toimetaja: TÕNU PARBUS

Haapsalu Linnavalitsus soovib sõlmida väikebussi kasutusrendilepingut

Haapsalu Linnavalitsus soovib sõlmida väikebussi kasutusrendilepingut tähtajaga 60 kuud. Hankedokumendid on kättesaadavad https://riigihanked.riik.ee/register/hange/179322

Lihthange „Metsa tänava kõnnitee osaline rekonstrueerimine“

4.10.16

Lihthange „Metsa tänava kõnnitee osaline rekonstrueerimine"

 

Haapsalu Linnavalitsus korraldab lihtmenetlusega hanke Haapsalu Metsa tänava kõnnitee osaliseks rekonstrueerimiseks.

 

Hanke eesmärgiks on leida ettevõte, kes teostab Metsa tänava kõnnitee rekonstrueerimise lõigus Metsa tn 12a krunt (katastritunnus 18301:007:1020) kuni Uue tn (katastritunnus 18301:007:0053) ots.

 

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 11.10.2016 kell 16:00.

 

Hanke kontaktisik on linnakeskkonna osakonna juhataja Sirli Vaksmann, kes väljastab hankedokumentatsiooni. Tel. 47 25 323, e-post sirli.vaksmann@haapsalulv.ee.

Toimetaja: TÕNU PARBUS

Lihthange „Niine tn 5 õueala pinnakatete rekonstrueerimine“

4.10.16

Lihthange „Niine tn 5 õueala pinnakatete rekonstrueerimine"

 

Haapsalu Linnavalitsus korraldab lihtmenetlusega hanke Haapsalu Niine tn 5 õueala pinnakatete rekonstrueerimiseks.

 

Hanke eesmärgiks on leida ettevõte, kes teostab Haapsalu Niine tn 5 asuva lasteaia jalgteede rekonstrueerimise.

 

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 11.10.2016 kell 15:00.

 

Hanke kontaktisik on linnakeskkonna osakonna juhataja Sirli Vaksmann, kes väljastab hankedokumentatsiooni. Tel. 47 25 323, e-post sirli.vaksmann@haapsalulv.ee.

Toimetaja: TÕNU PARBUS

Riigihange „Haapsalu linna tänavate hooldus 2016-2018“

4.08.16

Riigihange „Haapsalu linna tänavate hooldus 2016-2018"

 

Käesolevaga teeb Haapsalu Linnavalitsus ettepaneku osaleda riigihankes „Haapsalu linna tänavate hooldus 2016-2018". Hanke eesmärgiks on leida Haapsalu linna tänavate hooldaja ajavahemikul 01.11.2016 – 31.12.2018.

 

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 08.09.2016 kell 11:00.

 

Hanketeade Riigihangete registris: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/176941

 

Hanke läbiviimise eest vastutab Haapsalu Linnavalitsuse aselinnapea Peeter Vikman.

 

Hanke kontaktisik on linnakeskkonna osakonna juhataja Sirli Vaksmann, tel. 47 25 323, e-post sirli.vaksmann@haapsalulv.ee.

Toimetaja: TÕNU PARBUS

Riigihange „Korraldatud jäätmeveo kontsessiooni andmine Haapsalu linnas ja Ridala vallas“

27.07.16

Riigihange „Korraldatud jäätmeveo kontsessiooni andmine Haapsalu linnas ja Ridala vallas"

 

Käesolevaga teeb Haapsalu Linnavalitsus ettepaneku osaleda riigihankes „Korraldatud jäätmeveo kontsessiooni andmine Haapsalu linnas ja Ridala vallas". Hanke eesmärgiks on koguda kokku jäätmed Haapsalu linnas ja Ridala vallas keskkonnale kõige ohutumal ja kliendile kõige soodsamal viisil.

 

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 24.08.2016 kell 11:00.

 

Hanketeade Riigihangete registris: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/176615

 

Hanke läbiviimise eest vastutab Haapsalu Linnavalitsuse aselinnapea Peeter Vikman.

 

Hanke kontaktisik on linnakeskkonna osakonna juhataja Sirli Vaksmann, tel. 47 25 323, e-post sirli.vaksmann@haapsalulv.ee.

Toimetaja: TÕNU PARBUS

Hinnapakkumuse küsimine Lihula mnt 13 kinnistu juurdepääsutee ning parkimiskohtade ehitamiseks, 1. etapp

27.07.16

Hinnapakkumuse küsimine Lihula mnt 13 kinnistu juurdepääsutee ning parkimiskohtade ehitamiseks, 1. etapp

 

Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumuste küsimise Lihula mnt 13 kinnistu (Haapsalu Vikerkaare lasteaed) lisa juurdepääsutee rajamiseks ning parkimiskohtade ehitamiseks.

 

Hanke eesmärgiks on leida ettevõte, kes teostab olemasoleva aia osalise lammutamise, uue aia ehitamise ning parkimiskohtade ettevalmistamise.

 

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 02.08.2016 kell 14:00.

 

Hanke kontaktisik on linnakeskkonna osakonna juhataja Sirli Vaksmann, kes väljastab hankedokumentatsiooni. Tel. 47 25 323, e-post sirli.vaksmann@haapsalulv.ee.

Toimetaja: TÕNU PARBUS

Hinnapakkumuse küsimine Haapsalu vanalinna välitualeti ehitamiseks

1.08.16

Hinnapakkumuse küsimine Haapsalu vanalinna välitualeti ehitamiseks

 

Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumuse küsimise alla lihthanke piirmäära jääva väitualeti ehitamiseks.

 

Hanke eesmärgiks on leida ettevõte, kes teostab välitualeti ehituse ja paigalduse ilma sanitaartehnikata.

 

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 02.08.2016 kell 16:00.

 

Hanke kontaktisik on linnakeskkonna osakonna juhataja Sirli Vaksmann, kes väljastab hankedokumentatsiooni.

Tel. 47 25 323, e-post sirli.vaksmann@haapsalulv.ee.

Toimetaja: TÕNU PARBUS

Hinnapakkumuse küsimine Haapsalu Krahviaia taastamise ehitustööde I etapi arheoloogilise järelevalve teenuse osutamiseks

27.06.16

Hinnapakkumuse küsimine Haapsalu Krahviaia taastamise ehitustööde I etapi arheoloogilise

järelevalve teenuse osutamiseks

 

Haapsalu Linnavalitsus asub käesoleva aasta augustis ellu viima projekti „Haapsalu Krahviaia taastamise ehitustööde I etapp". Projektiga hõlmatud ala asub Haapsalu vanalinna muinsuskaitsealal, MKA reg nr 27013. Ehitustöid viiakse ellu meetme „Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine" raames.

 

Käesoleva hanke eesmärgiks on sõlmida hankeleping professionaalse teenuse osutajaga, kes osutaks arheoloogilise järelevalve teenust Haapsalu Krahviaia taastamise ehitustööde I etapi elluviimisel kaevetööde osas.

 

Hanke kontaktisik on linnakeskkonna osakonna juhataja Sirli Vaksmann, kes väljastab hankedokumentatsiooni. Tel. 47 25 323, e-post sirli.vaksmann@haapsalulv.ee.

 

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 12.07.2016 kell 11:00.

Toimetaja: TÕNU PARBUS

Lihthange „Haapsalu Krahviaia taastamise ehitustööde I etapi omanikujärelevalve“

27.06.16

Lihthange „Haapsalu Krahviaia taastamise ehitustööde I etapi omanikujärelevalve"

 

Haapsalu Linnavalitsus asub käesoleva aasta augustis ellu viima projekti „Haapsalu Krahviaia taastamise ehitustööde I etapp". Käesoleva lihthanke eesmärgiks on sõlmida leping professionaalse teenuse osutajaga, kes osutaks omanikujärelevalve teenust Haapsalu Krahviaia taastamise ehitustööde I etapi elluviimisel kaevetööde osas.

 

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 11.07.2016. a kell 11.00.

 

Hanketeade Riigihangete registris: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/176106

Hanke läbiviimise eest vastutab Haapsalu Linnavalitsuse aselinnapea Peeter Vikman.

 

Hanke kontaktisik on linnakeskkonna osakonna juhataja Sirli Vaksmann, tel. 47 25 323, e-post sirli.vaksmann@haapsalulv.ee.

Toimetaja: TÕNU PARBUS

Hinnapakkumuse küsimine Haapsalu linna mänguväljakutele atraktsioonide hankimiseks

10.06.16

 

Hinnapakkumuse küsimine Haapsalu linna mänguväljakutele atraktsioonide hankimiseks

 

Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumuste küsimise kahe mänguatraktsiooni hankimiseks.

 

Hanke eesmärgiks on leida ettevõte, kes tarnib ning paigaldab Haapsalu linna mänguväljakutele ühe karusselli ning kaalukiige.

 

Hanke kontaktisik on linnakeskkonna osakonna juhataja Sirli Vaksmann, kes väljastab lisainformatsiooni. Tel. 47 25 323, e-post sirli.vaksmann@haapsalulv.ee.

 

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 16.06.2016 kell 10:00.

Toimetaja: TÕNU PARBUS

Haapsalu linnavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise metsamaterjali müümiseks.

6.06.16

Haapsalu linnavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise metsamaterjali müümiseks.

Müüdav metsamaterjal on ladustatud Tööstuse tn 21 kinnistu ääres (nr 2969832 katastriüksus 18301:019:0028) vastavalt sortimentatsioonile. Eri puuliigid ja erinevate mõõtudega sortimendid on virnastatud eraldi. Pakkumuse aluseks on mõõdetud metsamaterjali koguste tabel, millega saate tutvuda võttes ühendust linnakeskkonna osakonna juhatajaga Sirli Vaksmann (kontaktid: tel 47 25 323, 588 388 92, e-post sirli.vaksmann@haapsalulv.ee ). Metsamaterjal peab olema ära veetud 30 päeva jooksul peale lepingu sõlmimist. Pakkumusi saab esitada kirjalikult kinnises ümbrikus, millele on märgitud „Metsamaterjali müük" teate avaldamisest kuni 13.06.2016 kella 10:00-ni aadressil Haapsalu Linnavalitsus, Posti 34, Haapsalu, 90504. Pakkumine peab sisaldama pakkuja andmeid ja pakkumuse ostuhinda. Suurima pakkumuse teinud pakkujaga sõlmitakse leping. 

Toimetaja: TÕNU PARBUS

Hinnapakkumuse küsimine alla lihthanke piirmäära jääva detailplaneeringu koostamiseks

10.06.16

Hinnapakkumuse küsimine alla lihthanke

piirmäära jääva detailplaneeringu koostamiseks

 

 

 

Haapsalu Linnavolikogu 27.05.2016 otsusega nr 117 algatati Haapsalus Lihula mnt 16 krundi detailplaneering, kinnitati lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeritava maa-ala suurus on 4419 m2.  

Algatatud detailplaneeringu koostamise eesmärk on kaaluda krundile veeldatud maagaasi (LNG) jaama ja surugaasi (CNG) tankla rajamiseks ehitusõiguse määramise võimalusi, määrata hoonestamata krundile ehitamise tingimused.

Planeeringuga tehakse ettepanek muuta linna üldplaneeringut ning planeerida Lihula mnt 16 krundi maakasutuse sihtotstarbele ärimaa lisanduvalt tootmismaa sihtostarve.

Täiendavaid selgituse küsida Anu Joostilt (anu.joost@haapsalulv.ee).

Palume Teil esitada hinnapakkumus Lihula mnt 16 krundi detailplaneeringu koostamiseks.

Pakkumuse koostamise aluseks võtta kirjale lisatud dokumendid (Haapsalu Linnavolikogu otsus nr 177 koos lisadega 1-3). Topo-geodeetiline alusplaan on eelnevalt koostatud.

 

Hinnapakkumuses märkida ära võimalik tööde koostamise aeg ning näidata tööde teostamise kogumaksumus ilma käibemaksuta ja koos käibemaksuga.

 

 

Hinnapakkumust ootame 17.06.2016 kella 11-ks elektrooniliselt aadressile hlv@haapsalulv.ee. Pakkumust võib esitada ka enne määratud tähtaega.

 

 

 

Lisad: 1.Haapsalu Linnavolikogu 27.05.2016 otsus nr 177 (2 lehel)

           2. 27.05.2016 otsuse nr 177 Lisa 1 (3 lehel) - lähteseisukohad

           3. Lisa 2 (4 lehel) – KSH eelhindamine

           4. Lisa 3 – planeeringuala skeem (1 lehel)

Toimetaja: TÕNU PARBUS

Hinnapakkumuse küsimine Haapsalu Kalda-Jaama tn ristmiku ohutumaks muutmiseks

17.05.16

Hinnapakkumuse küsimine Haapsalu Kalda-Jaama tn ristmiku ohutumaks muutmiseks

 

Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumuste küsimise Haapsalu Kalda tn – Jaama tn ringristmiku Kalda tänava poolse haru ohutumaks muutmiseks.

 

Hanke eesmärgiks on leida ettevõte, kes teostab ringristmiku Kalda tänava poolse haru piirkonnas ehitustöö muutmaks turvalisemaks jalakäijatele teeületamise ning kanaliseerides autoliikluse.

 

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 27.05.2016 kell 10:00.

 

Hanke kontaktisik on linnakeskkonna osakonna juhataja Sirli Vaksmann, kes väljastab hankedokumentatsiooni. Tel. 47 25 323, e-post sirli.vaksmann@haapsalulv.ee.

 

Toimetaja: TÕNU PARBUS

Riigihange „Haapsalu Krahviaia taastamise ehitustööde I etapp“

17.05.16

Riigihange „Haapsalu Krahviaia taastamise ehitustööde I etapp"

 

Haapsalu Linnavalitsus teostab 1. septembrist 2015 kuni 1. oktoobrini 2016 projekti „Haapsalu Krahviaia taastamise ehitustööde I etapp". Käesoleva hanke eesmärk on leida ehitustööde teostaja vastavalt hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimustele.

 

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 06.06.2016. a kell 11.00.

Hanketeade Riigihangete registris: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/174686

Hanke läbiviimise eest vastutab Haapsalu Linnavalitsuse aselinnapea Peeter Vikman.

 

Hanke kontaktisik on linnakeskkonna osakonna juhataja Sirli Vaksmann, tel. 47 25 323, e-post sirli.vaksmann@haapsalulv.ee.

Toimetaja: TÕNU PARBUS

Hinnapakkumuse küsimine Haapsalu Tööstuse tn 21 kinnistul raie teostamiseks

2.05.16

 

Hinnapakkumuse küsimine Haapsalu Tööstuse tn 21 kinnistul raie teostamiseks

 

Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumuse küsimise alla lihthanke piirmäära jääva töö, Tööstuse tn 21 kinnistul (kinnistu number 2969832, ca 3,2 ha) raie teostamiseks.

 

Hanke eesmärgiks on leida ettevõte, kes teostab Tööstuse tn 21 kinnistu kolmel eraldisel puude mahavõtmise vastavalt metsamajandamiskavale.

 

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 09.05.2016 kell 10:00.

 

Hanke kontaktisik on linnakeskkonna osakonna juhataja kt Sirli Vaksmann, kes väljastab hankedokumente. Tel. 47 25 323, e-post sirli.vaksmann@haapsalulv.ee.

Toimetaja: TÕNU PARBUS

Hinnapakkumuse küsimine Haapsalu vanalinna välitualeti hankimiseks

26.04.16

Hinnapakkumuse küsimine Haapsalu vanalinna välitualeti hankimiseks

 

Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumuse küsimise alla lihthanke piirmäära jääva väitualeti hankimiseks.

 

Hanke eesmärgiks on leida ettevõte, kes tarnib Haapsalu linnale ühe välitualeti konteineri kujul (vee- ja kanalisatsiooniga ühendamise võimalus, teisaldatav, kasutamisvõimalus puuetega inimestele).

 

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 02.05.2016 kell 10:00.

 

Hanke kontaktisik on linnakeskkonna osakonna juhataja kt Sirli Vaksmann, kes väljastab lisainformatsiooni. Tel. 47 25 323, e-post sirli.vaksmann@haapsalulv.ee.

Toimetaja: TÕNU PARBUS

Haapsalu Linnahooldus OÜ viib läbi avatud hankemenetlusega ehitustööde riigihanget “Haapsalu Kunstikooli rekonstrueerimistööd” (viitenumber 172986)

4.04.16

Haapsalu Linnahooldus OÜ viib läbi avatud hankemenetlusega ehitustööde riigihanget "Haapsalu Kunstikooli rekonstrueerimistööd" (viitenumber 172986)

 

 

Hanketeade ning hankedokumendid asuvad Riigihangete Registri e- hangete keskkonnas:

https://riigihanked.riik.ee/register/hange/172986

 

Vastutav isik hanke läbiviimise eest – Haapsalu Linnahoolduse OÜ juhatuse liige Alo Lõps.

 

 

Hankija poolne kontaktisik – Haapsalu Linnavalitsuse linnavara spetsialist Madis Raudsepp, tel 472 5311, e- post madis.raudsepp@haapsalulv.ee

 

Ehitusobjekt asub Haapsalus Jaani tn 2 ning ehitustööde kestvus on kuus kuud.

Toimetaja: TÕNU PARBUS

Hinnapakkumuse küsimine Haapsalu Tulbi tänava katte korrastamiseks

10.03.16

Hinnapakkumuse küsimine Haapsalu Tulbi tänava katte korrastamiseks

 

Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumuse küsimise alla lihthanke piirmäära jääva ehitustöö, Tulbi tänava (katastritunnus 18301:016:0075) katte korrastamiseks.

 

Hanke eesmärgiks on leida ettevõte, kes teostab Tulbi tänaval purustatud kruusast katte ehituse ja 2,5 kordse pindamise.

 

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 30.03.2016 kell 11:00.

 

Hanke kontaktisik on linnakeskkonna osakonna juhataja kt Sirli Vaksmann, kes väljastab lisainformatsiooni. Tel. 47 25 323, e-post sirli.vaksmann@haapsalulv.ee.

 

 

Toimetaja: TÕNU PARBUS

Hinnapakkumuse küsimine veeniiduki komplekti soetamiseks

17.03.16

 

Hinnapakkumuse küsimine veeniiduki komplekti soetamiseks

 

Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumuse küsimise. Hanke eesmärgiks on soetada suuremate veekogude veetaimestikust puhastamiseks paadi otsa kinnitatav veeniiduk koos koristusrehaga.

 

Hinnapakkumist ootame 23.03.2016 kella 11:00-ks elektrooniliselt aadressile sirli.vaksmann@haapsalulv.ee.

 

Hanke kontaktisik on linnaarengu ja muinsuskaitse spetsialist Ülla Paras, kes väljastab lisainformatsiooni. Tel. 47 25 346, e-post ulla.paras@haapsalulv.ee

 

 

Toimetaja: TÕNU PARBUS

„Täiskasvanute varjupaigateenuse osutamine Haapsalu linnas 2016“

14.12.15

 „Täiskasvanute varjupaigateenuse

osutamine Haapsalu linnas 2016"

 

 

Haapsalu Linnavalitsus viib läbi hanke  „Täiskasvanute varjupaigateenuse osutamine Haapsalu linnas 2016".

„Täiskasvanute varjupaigateenuse osutamine Haapsalu linnas 2016" eesmärgiks on ööbimisvõimaluste ja esmase vajaliku abi tagamine Haapsalu linnas elavatele eluasemeprobleemidega või kindla elukohata täiskasvanud naistele ja meestele ning eluasemeteenuse osutamine.

Materjalide esitamise tähtaeg 18.12.2015.a.

Hankija poolne kontaktisik: Kaja Rootare, tel 472 5314, faks 472 5310, e-posti aadress:

Kaja.rootare@haapsalulv.ee.

Toimetaja: TÕNU PARBUS

Lihtmenetlusega hange „Haapsalu linna metsataimede ostmine ja istutamine“

1.12.15

Lihtmenetlusega hange „Haapsalu linna metsataimede

ostmine ja istutamine"

 

Aastatel 2012 – 2014 viidi Haapsalu Valgevälja ja Tööstuse kinnistutel läbi lageraie. Käesoleval hetkel on käimas lageraielankide istutamiseelne ettevalmistamine. Seoses metsa uuendamisega 2016. aasta kevadel viib Haapsalu Linnavalitsus läbi lihthanke istutustaimede ostmiseks ja istutamiseks.

 

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 10.12.2015. a kell 11.00. 

Hanketeade Riigihangete registris: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/169427

 

Hanke läbiviimise eest vastutab Haapsalu Linnavalitsuse aselinnapea Peeter Vikman.

 

 

Hanke kontaktisik on linnakeskkonna osakonna juhataja kt Sirli Vaksmann, tel. 47 25 323, e-post sirli.vaksmann@haapsalulv.ee.

Toimetaja: TÕNU PARBUS

Haapsalu Linnavalitsus viib läbi riigihanget „Ungru tee elamukvartali elektrivarustuse ehitus“

4.11.15

Haapsalu Linnavalitsus viib läbi riigihanget „Ungru tee elamukvartali elektrivarustuse ehitus".

Hanke eesmärk on sõlmida hankeleping eduka pakkujaga.

Riigihange viiakse läbi vastavalt kehtivatele seadustele ja hankedokumentidele.

Riigihange on avaldatud riigihangete registri kodulehel, viitenumber 168655.

Täiendav informatsioon linnavara spetsialist Madis Raudsepp, madis.raudsepp@haapsalulv.ee või tel +372 472 5311. 

Toimetaja: TÕNU PARBUS

LIHTMENETLUSEGA HANGE KAARDIRAKENDUSE „HAAPSALU LÄBI SAJANDITE“ DIGITALISEERITUD KAARDIMATERJALI TÖÖTLEMINE. HANKE KUTSE

4.11.15

Haapsalu Linnavalitsus kutsub esitama pakkumust lihtmenetlusega hankele, mille eesmärk on kaardirakenduse „Haapsalu läbi sajandite" digitaliseeritud kaardimaterjali töötlemine.

Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 12.11.2015 kell 10.00.

Pakkumise täpne ametlik dokumentatsioon, tehniline kirjeldus, lisainfo Ülla Paras, e-post ulla.paras@haapsalulv.ee, tel 4725346

Toimetaja: TÕNU PARBUS

Haapsalu Linnavalitsus viib läbi riigihanget „Elektrienergia ostmine 2016“.

26.10.15

Haapsalu Linnavalitsus viib läbi riigihanget „Elektrienergia ostmine 2016".

Hanke eesmärk on sõlmida hankeleping eduka pakkujaga, kes tagab perioodil 2016 vajaliku elektrienergia müügi Haapsalu Linnavalitsusele, tema allasutustele ning partneritele. Riigihange viiakse läbi vastavalt kehtivatele seadustele ja hankedokumentidele.

Riigihange on avaldatud riigihangete kodulehel number 168088.

Täiendav informatsioon linnavara spetsialist Madis Raudsepp, madis.raudsepp@haapsalulv.ee või tel +372 472 5311. 

Toimetaja: TÕNU PARBUS

Lihtmenetlusega hange „Haapsalu Krahviaia taastamise ehitustööde I etapi põhiprojekti koostamine“

16.10.15

Lihtmenetlusega hange „Haapsalu Krahviaia taastamise ehitustööde I etapi põhiprojekti koostamine"

 

Haapsalu Linnavalitsus teostab 1. septembrist 2015 kuni 1. oktoobrini 2016 projekti „Haapsalu Krahviaia taastamise ehitustööde I etapp". Käesoleva hanke eesmärk on leida põhiprojekti koostaja Haapsalu Krahviaia taastamise I etapi ehitustöödeks vastavalt hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimustele.

 

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 03.11.2015. a kell 10.00.

Hanketeade Riigihangete registris: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/168107

 

Hanke läbiviimise eest vastutab Haapsalu Linnavalitsuse aselinnapea Peeter Vikman.

 

Hanke kontaktisik on linnakeskkonna osakonna juhataja kt Sirli Vaksmann, tel. 47 25 323, e-post sirli.vaksmann@haapsalulv.ee.

 

Toimetaja: TÕNU PARBUS

Sülearvutite soetamine lihtmenetlusega, hanke kutse

9.10.15

Haapsalu Linnavalitsus kutsub esitama pakkumust lihtmenetlusega hankele, mille eesmärk on sülearvutite komplektide kasutusrendilepingu sõlmimine 3 aastase tähtajaga.

Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 30.10.2015 kell 10.00.

 

Pakkumise täpne ametlik dokumentatsioon, spetsifikatsioon, lisainfo aadressil: aimar.lints@haapsalulv.ee.​

Toimetaja: TÕNU PARBUS

Hinnapakkumuse küsimine Haapsalu Posti tn 39 äärse kõnnitee rekonstrueerimiseks

29.09.15

Hinnapakkumuse küsimine Haapsalu Posti tn 39 äärse kõnnitee rekonstrueerimiseks

 

Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumuse küsimise alla lihthanke piirmäära jääva Posti tn 39 äärse kõnnitee rekonstrueerimiseks.

 

Hanke eesmärgiks on leida ettevõte, kes teostab Posti tn 39 äärse kõnnitee (Haapsalu Veetorni bussipeatuse ees) rekonstrueerimise (kiviparkett ning graniidist äärekivi on tellija poolt tagatud).

 

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 06.10.2015 kell 11:00.

 

Hanke kontaktisik on linnakeskkonna osakonna juhataja kt Sirli Vaksmann, kes väljastab lisainformatsiooni. Tel. 47 25 323, e-post sirli.vaksmann@haapsalulv.ee.

Toimetaja: TÕNU PARBUS

Uue dokumendihaldussüsteemi kasutuselevõtmine

Uue dokumendihaldussüsteemi kasutuselevõtmine

 

Haapsalu Linnavalitsus soovib sõlmida teenuslepingut uue dokumendihaldussüsteemi kasutusele võtmiseks.  

 

Käesoleval ajal on Haapsalu Linnavalitsuses kasutusel dokumendihaldussüsteem „Postipoiss", mis lõpetab senisel viisil toimimise. Sellega seoses soovib Haapsalu Linnavalitsus kasutusele võtta uue elektroonilise dokumendihaldussüsteem ning Postipoisis olevad andmed uude süsteemi migreerida.

 

Haapsalu Linnavalitsus ei soovi tellida uue dokumendihaldussüsteemi loomist, vaid soovib olemasolevat süsteemi, mis on juba kasutusel teistes kohalikes omavalitsustes.

 

Eesmärgiks on leida Haapsalu Linnavalitsuse vajadustele ja nõuetele vastav dokumendihaldussüsteem, see juurutada,  migreerida olemasolevad andmed ning korraldada edasine hooldus ja majutus. 

 

Parim pakkuja selgitatakse välja läbirääkimiste tulemusel. Läbirääkimistel osalemiseks tuleb esitada taotlus hiljemalt 29.09.2015.a kell 17.00 e-posti aadressile erko.kalev@haapsalulv.ee.

 

Läbirääkimistele kutsutakse taotleja, kes vastab alljägnevatele tingimustele:

 

·         omab vähemalt 3 aastast kogemust dokumendihaldussüsteemi teenuse (majutus, hooldus, tugiteenus) osutamisel vähemalt 30 omavalitsusele (protfoolio esitada koos taotlusega);

·         taotleja dokumendihaldussüsteem sisaldab lisaks tavapärastele digitaalsele asjaajamisele ettenähtud funktsioonidele ka eraldi moodulina valitsuse ja volikogu istungite menetlemise funktsiooni, elektroonilislt ostuarvete menetlemise funktsiooni, sisekommunikatsiooni funktsiooni, ühildumist MS Outlookiga, dokumentide loomist ja redigeerimist süsteemisiseselt MS Wordis.

 

 

Täpsemad tehnilised tingimused pakkumuse esitamiseks esitatakse peale läbirääkimisi.