Haljastuse likvideerimine

12.01.17

Haapsalu linnas toimub haljastuse likvideerimine sealhulgas puude raiumine ja okste lõikamine lähtuvalt Haapsalu Linnavolikogu 21.06.2013 määrusele nr 77 "Puude raie kord"

Puude raieloa taotlemine:

1.Esitada avaldus linnakeskkonna osakonnale, mis peab sisaldama:

 1. nimi, elu või asukoha aadress, isikukood või registreerimisnumber, volitatud isiku andmeid, kontakttelefon;
 2. põhjendus likvideerimiseks;
 3. omandisuhe;
 4. asukoha skeem.

2. Vajadusel lisatakse:

 1. korteri- või elamuühistu üldkoosoleku protokoll või juhatuse otsus kui raieõigust taotletakse ühistu territooriumil olevale puule;
 2. ehitusluba kui taotletakse raieluba ehituse alla jäävale puule;

3. Raieloa menetlus:

 1. linnakeskkonna osakond kontrollib esitatud andmete õigsust;
 2. vaatab avalduse läbi, kontrollib kavandatava raie tegevust;
 3. teostab puu ülevaatuse ja märgistab raiumisele kuuluva puu looduses.
 4. kui puu asub kaitsealusel maaalal või objektil siis küsib linnakeskkonna osakond puu raie kohta seisukoha maaala või objekti valitsejalt?
 5. linnakeskkonna osakond otsustab raieloa andmise 10 tööpäeva  jooksul taotluse registreerimisest.

 

Toimetaja: TÕNU PARBUS