Hajaasustuse programmi rahastatud projekti

Jrk nr

Toetuse saaja

Projekti nimi

Toetuse suurus (EUR)

1

Madis Oberschneider

Kopuniidi kinnistule Koidu külas puurkaevu rajamine

3163,74

2

Kaia Treier

Puise külas Sinemaa talu puurkaevu rajamine ja joogivee tuppa toomine

3762,72

3

Sergei Salikhov

Päikese kinnistule Puiatu külas puurkaevu rajamine

2974,8

4

Alja Evert

Värava kinnistule Ammuta külas veepuhastussüsteemi paigaldamine

965,67

5

Tiiu Metsaviir

Möldri talu, Kiideva küla veevarustuse parandamine

3043,14

6

 Monika Päri

Sissesõidutee ehitus Uuesilma talule Herjava külas Haapsalu linnas

4792,46

7

Tiiu Metsaviir

Möldri talu, Kiideva küla kanalisatsioonisüsteemide ehitus

1628,1

8

Aleksander Hanstein

Vana-Reinu kinnistule Ammuta külas kanalisatsioonisüsteemi ehitamine

2223,06

9

Hellen Petrovitš

Nurme kinnistule Mägari külas kanalisatsioonisüsteemi ehitamine

2319,54

10

Sulev Sammel

Reinu-Jaani ökonoomse kanalisatsioonisüsteemi rajamine

6460,14

11

Anneli Siig

Kitse tee 11 kinnistule Vilkla külas juurdepääsutee ehitamine

3679,59

12

Olev Peetris

Mätiku, Haapsalu, Läänemaa. Puurkaevu ja veesüsteemi rekonstrueerimine

2854,61

13

Mirjam Volmre

Nurmenuku kinnistule Mägari külas kanalisatsioonisüsteemi rajamine

3951,66

14

Tõnis Aido

Alba kinnistule Tammiku külas juurdepääsutee ehitamine

2849,38

15

Toomas Viitmaa

Pähkli tee 4 Mäeküla Haapsalu kanalisatsiooni biopuhasti ehitus

4341,6

 

Hajaasustuse programm

EAS-i hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada
autonoomseid elektrisüsteeme.

Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja.
Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 9. aprill kuni 11. juuni 2018.

Tingimused

1.märtsil jõustus Riigi Teatajas avaldatud riigihalduse ministri 22.02.2018 määrus nr 14 „Hajaasustuse programm", mille alusel viiakse alates 2018. aastast ellu Hajaasustuse programmi. Tutvu ka seletuskirjaga.

Programmi tingimused:

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.

 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.

 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.

 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2019.

 • Toetust on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest, kes pakuvad taotlejale ka vajalikku informatsiooni meetme tingimuste kohta.

Toetatavad tegevused

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,

 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,

 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,

 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

 

Taotlus
Projekti eelarve
Veesüsteemide valdkonna projekti tegevuste kirjeldus
Kanalisatsioonisüsteemide valdkonna projekti tegevuste kirjeldus
Juurdepääsuteede valdkonna projekti tegevuste kirjeldus
Autonoomsete elektrisüsteemide vadlkonna projekti tegevuste kirjeldus
Arvutamise abimees
Toetuse kasutamise aruanne