« Tagasi

Laane- ja salumetsade kaitseks looduskaitsealade moodustamise avalikust väljapanekust teavitamine

Vastavalt looduskaitseseadusele moodustatakse looduse säilitamiseks, kaitsmiseks, taastamiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks looduskaitsealad. Looduskaitseala moodustatakse ja selle kaitsekord kinnitatakse Vabariigi Valitsuse määrusega. Kaitsealade moodustamine on vajalik Eesti metsanduse arengukavaga aastateks 2011–2020 seatud eesmärgi, tagada metsade range kaitse tüpoloogiline esindatus kõikide metsatüüpide osas, täitmiseks. 
 
Käesolevaga edastame Teile määruse „Laane- ja salumetsade kaitseks looduskaitsealade moodustamine ja kaitse-eeskiri" eelnõu, seletuskirja ning kaitsealade välis- ja sihtkaitsevööndite piirid.
 

Määruse eelnõuga on plaanis kaitse alla võtta 59 uut kaitseala üle Eesti sh Tammikumetsa LKA Tammiku külas.

Kaitsealade asukohakaardid ja muud asjasse puutuvad on kättesaadavad Keskkonnaameti kodulehelt https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/kaitse-planeerimine/kaitse-eeskirjade-ja-kaitsekorralduskavade-avalikustamine-58