« Tagasi

Ridala valla üldplaneeringut on muudetud ja täpsustatud

29.06.2018. a. otsusega nr 85 muutis ja täpsustas Haapsalu Linnavolikogu Ridala valla üldplaneeringu (2010) seletuskirja. Ridala valla üldplaneering kehtib omavalitsuste ühinemise järgselt endise Ridala valla territooriumi osas kuni Haapsalu linna uue üldplaneeringu kehtestamiseni. Üldplaneeringus muudeti ehituslikke tingimusi hajaasustusalal ja täpsustati üldplaneeringu sõnastust seoses lageraiete lubamisega üldplaneeringuga määratud puhkealadel ja väärtuslike maastike aladel.

Ridala valla üldplaneeringu muudetud ja täpsustatud seletuskirjaga saab tutvuda Haapsalu Linnavalitsuse kodulehel