« Tagasi

Detailplaneeringu kehtestamine

Haapsalu Linnavalitsus teatab, et 05.07.2017.a korraldusega nr 409 kehtestati Õhtu kallas 17a krundi detailplaneering Haapsalu linnas.

Planeeringuga kavandati muinsuskaitseala kaitsevööndis, Õhtu kalda miljööväärtuslikul alal asuvale 649m2 suurusele hoonestamata krundile ehitusõigus ja hoonestustingimused kuni kahekorruselise korterelamu püstitamiseks. Planeeringuga määratud ehitusõiguse kohaselt on elamumaa sihtotstarbega krundi hoonete lubatud suurim ehitisealune pind 180m2, hoonete lubatud maksimaalne kõrgus 9m maapinnast, hoonete arv 2 (elamu ja abihoone). Elamu katusekalle on 30-450, katteks plekk või katusekivi, seinte välisviimistluseks puitlaudis.  

Kehtestatud detailplaneering on kooskõlas Haapsalu linna üldplaneeringuga.