« Tagasi

Detailplaneeringu algatamise teade.

Detailplaneeringu algatamise teade.

 

Haapsalu Linnavalitsuse 22.02.2017 istungi algatati korraldusega nr 107 Haapsalus Lihula mnt 22b krundi detailplaneering ja kinnitati lähteseisukohad.

Krundi omaniku ettepanekul algatati planeering eesmärgiga määrata hoonestatud tootmismaa krundile ehitusõigus, hoonestus- ja ehitustingimused, mille alusel ehitada krundile uus ühekorruseline tootmishoone. Üks olemasolev puidutöötlemise hoone kavandatakse lammutada. Krundi pindala on 20368m2.

Algatatud detailplaneeringuga kavandatu on kooskõlas  Haapsalu üldplaneeringule.

Kuna planeeringu algatamisega ei kavandata tegevusi, mis oleks olulise keskkonnamõjuga KeHJS § 33 lg 1 p 3 mõistes, samuti ei sisalda detailplaneeritav tegevus KeHJS § 6 lg 2 loetletud tegevusvaldkondi, mille puhul tuleb kaaluda keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadust, otsustati mitte algatada detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.