« Tagasi

Detailplaneeringu vastuvõtmise teade.

 
Haapsalu Linnavalitsus võttis 08.02.2017 istungil korraldusega nr 72 vastu Haapsalus Lihula mnt 16 krundi detailplaneeringu.  Planeeritav krunt pindalaga  4419m2 asub külgneb Lihula mnt viaduktiga ja sõiduteedega. Hoonestamata krundile on planeeritud rajada LNG jaam. Krundile ei ehitata hooneid, vaid kuni 2 vertikaalset 25m kõrgust mahutit, mille kogumaht jääb alla 50 tonni,  2 tehnoseadmete konteinerit, 2 LNG pumpa, 3 CNG puhvermahutit, 2 gaasitankurit ja tehnoloogiline torustik. Rajatiste ala piiratakse metallpiirdega. Juurdepääsuteed ja platsid kaetakse killustik- või kõvakattega ja varustatakse välisvalgustusega. Krundile on planeeritud on juurdepääsud, mis arvestavad perspektiivset ümbersõitu viadukti all asuvalt teelt Lihula maanteele.  Määratud on haljastuse, heakorra, põhimõtted, kommunikatsioonide võimalikud lahendused.  Planeeringuga tehakse ettepanek muuta linna üldplaneeringut maakasutuse sihtotstarbe osas, nii  et sihtotstarbele ärimaa lisandub sihtostarve tootmismaa.  
Planeeringu kohta on koostatud riskianalüüs. Detailplaneering on nõuetekohaselt kooskõlastatud.  
Detailplaneering avalikustatakse ajavahemikul 25.02.- 26.03.2017. Planeeringuga saab tutvuda Haapsalu linnavalitsuse fuajees esmaspäevast neljapäevani kl 8.00-17.00, reedeti kl 8.00-16.30 ning Haapsalu linna kodulehel (www.haapsalu.ee).