« Tagasi

Detailplaneeringu algatamise teade

Haapsalu Linnavolikogu 26.01.2018 otsusega nr 38 algatati Haapsalus Niine tn 49 kinnistu detailplaneering, kinnitati lähteseisukohad ja otsustati kaaluda detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadust.

Planeeritav ala suurus on 4110 m2 ja asub kinnistute Niine tn 47a, Niine tn 51, Pihlaka tn 2, Saare tn 10 ja Saare tn 12 vahelisel alal. Planeeringu koostamise vajadus tuleneb linna soovist kavandada elamupiirkonnas asuvale kinnistule ehitusõigus linna üürikorteritega elamute püstitamiseks.  

Algatatud detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta  linna üldplaneeringut. Olemasolev üldplaneering näeb ette kinnistu maakasutuse ühiskondlike ehitiste maa. Planeeringuga kavandatakse muuta sihtotstarve elamumaaks ja määrata hoonestamata krundile ehitusõigus ja arhitektuursed hoonestustingimused. 

Planeeringuala skeem