Ehitusloa või kirjaliku nõusoleku taotlemine

Ehitusluba peab taotlema, kui soovitakse:

·         püstitada ehitist;

·         laiendada ehitist;

·         rekonstrueerida ehitist;

·         lammutada ehitist.

Kirjalikku nõusolekut peab taotlema, kui soovitakse:

·         püstitada väikeehitist, mille ehitusalune pindala on 20-60 m²;

·         laiendada väikeehitist, mille ehitusalune pindala jääb peale laiendamist alla 60 m²;

·         rekonstrueerida väikeehitist, mille ehitusalune pindala on 20-60 m²;

·         lammutada väikeehitist, mille ehitusalune pindala on 20-60 m²;

·         muuta ehitise tehnosüsteeme või selle osa või asendada kogu tehnosüsteem samaväärsega;

·         püstitada maa-ala piiramiseks piirdeaedasid, mille ehitamiseks on vajalikud kaevetööd;

·         asendada miljööväärtuslikel hoonestusaladel üksikelamu, suvila, aiamaja, taluhoone, väikeehitise või kahe ja mitme korteriga elamus ühe korteri, trepikoja või keldri piires välimisi avatäiteid;

·         asendada kahe ja mitme korteriga elamus korteri, trepikoja või keldri piires välimisi avatäiteid, kui vahetamisel jääb avatäidete asukoht konstruktsioonis samaks ning ei halvene ehitise tuleohutusomadused, kuid muutub ehitise välisilme.

Kuni 20 m² ehitisealuse pinnaga väikeehitise ehitamisest:

Kuni 20 m² ehitisealuse pinnaga väikeehitise püstitamise kavatsusest peab ehitise omanik teavitama arhitektuuri ja ehituse osakonda. Teavitamiseks tuleb kümme tööpäeva enne väikeehitise püstitamise alustamisest esitada majandus- ja kommunikatsiooniministri kehtestatud vormi kohane taotlus ehitise püstitamiseks ja ehitise asukoha kirjelduse krundil (asendiplaani). Kui arhitektuuri ja ehituse osakond ei esita nimetatud tähtaja jooksul väikeehitise püstitamisele täiendavaid tuleohutusnõudeid, võib ehitise omanik alustada väikeehitise püstitamist.

Ehitusloa või kirjaliku nõusoleku saamiseks tuleb esitada:

·         ehitusloa või kirjaliku nõusoleku taotlus koos lisadega (ühes eksemplaris);

·         ehitusprojekt (kahes eksemplaris, üks neist arhiveerimise nõuetele vastav), mis vastab ehitusloa taotlemisel ehitusprojektile esitatavatele nõuetele ja on koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva või kontrollitud ehitusprojektide ekspertiiside tegemises pädeva vastutava spetsialisti poolt ja mis on seadustega ettenähtud juhtudel heaks kiidetud;

·         energiamärgis, kui see on nõutav;

·         tasuda riigilõiv.

NB! Väikeehitise püstitamisel, laiendamisel, rekonstrueerimisel või lammutamisel võib ehitusprojekti asemel esitada välismõõtmetega varustatud eskiisi, mis sisaldab seletuskirja, asendiplaani, põhiplaani ja hoonete puhul vaateid.

Eramu kasutusloa saamiseks vajalikud dokumendid

Kasutusloa saamiseks peab majaomanik   omavalitsusele esitama terve rea dokumente, mida tuleb asuda koguma juba hoonet ehitades.

Kasutusloa taotlus koos ehitise tehniliste andmetega

(blanketid www.ehr.ee).

Ehitusprojekt, mille järgi ehitis on valminud, koos kõigi

ehitamise käigus tehtud muudatustega (tööprojekt + teostusjoonised)

Tehniliste dokumentide originaalid:

•    Ehitustööde päevik

•    Kaetud tööde aktid + fotod

•    Objektikoosolekute protokollid

•    Ehitise eriosade (küte, elekter, vesi, kanalisatsioon, ventilatsioon, side jne) töö- ja/või teostusjoonised

•    Ehitise mahamärkimise akt ja teostusjoonised

•    Kontrollmõõdistamiste protokollid, nõuetekohasuse tunnistustused (elekter, ventilatsioon, gaas, vesi jne)

•    Kasutatud materjalide vastavussertifikaadid

•    Paigaldatud seadmete ja süsteemide hooldus- ja kasutusjuhendid

•    Hoonele väljastatud energiamärgis koos energiaarvutustega

•    Utiliseeritud ehitusjäätmete üleandmise aktid

•    Ehitusetappide üleandmise-vastuvõtmise aktid

•    Riigilõivu tasumist tõendava dokumendi koopia

Omaniku kohustused

 

Omanik peab tagama ehitise, ehitamise ja ehitise kasutamise vastavuse õigusaktidest tulenevatele nõuetele, sealhulgas peab omanik tagama:

  • ehitise vastavuse planeeringule või projekteerimistingimustele

  • ehitamiseks ja ehitise kasutamiseks vajalike lubade olemasolu ning nõutavate teavituste ja teadete esitamise

  • et vahetult tema korraldusel tehtavat ja käesoleva seadustikuga reguleeritud tööd teeb töö eripärale vastavate ning piisavate teadmiste ja oskustega isik vastavalt Majandustegevuse registrile ja Kutseregistrile

  • ehitise korrashoiu ja kasutamise ohutuse

  • seaduses sätestatud juhul omanikujärelevalve

Omanik tagab ehitise ehitamise üle asjatundliku järelevalve (edaspidi omanikujärelevalve). Ehitusloakohustusliku ehitise üle võib omanikujärelevalvet teha kvalifikatsiooninõuetele vastav isik. Majandustegevuse raames ei või omanikujärelevalve tegija olla sama ehitise ehitaja ega olla seotud isikutega, kelle tegevuse üle ta järelevalvet teeb.

Omanikujärelevalve tegemise korra (https://www.riigiteataja.ee/akt/103072015027) alusel on järelevalve tegemine kohustuslik:

  • kui ehitamiseks on nõutud ehitusluba;
  • kui ehitusteatisega koos tuleb ehitusseadustiku lisas 1 nimetatud juhtudel esitada ehitusprojekt;
  • kui kasutusloa taotlemisel on nõutud ehitusprojekt;
  • kui kasutusteatisega koos tuleb ehitusseadustiku lisas 2 nimetatud juhtudel esitada ehitusprojekt;
  • ehitise olulisel rekonstrueerimisel.