F.J.Wiedemanni tn 5/7, 11 kruntide detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu

31.08.16

F.J.Wiedemanni tn 5/7, 11 kruntide detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu

 

Esmaspäeval, 12.09.2016 kell 16.00 toimub Haapsalu linnavalitsuse saalis F.J.Wiedemanni tn 5//7, 11 kruntide detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu

 

Detailplaneeringuga kavandatakse F.J.Wiedemanni tn 5//7 ja 11 kinnistute jagamine. Munitsipaalomandis olev F.J.Wiedemanni tn 11 krundist planeeritakse ühiskondlike hoonete maa krunt lasteraamatukogule, transpordimaa krunt, juurdepääsude tagamiseks ümbritsevatele kinnistutele ja üks pereelamukrunt. Elamumaakrundile kavandatakse väikesemahulise elamu ehitamist olemasolevate kuuride asemele.  Eraomandis olev F.J.Wiedemanni tn 5//7 elamumaakrunt jagatakse omanike ettepanekul kaheks omaette krundiks.

 

Eskiislahendusega saab tutvuda 1-13. septembrini 2016 Haapsalu Linnavalitsuse fuajees ja linna kodulehel www.haapsalu.ee.

 

Toimetaja: TÕNU PARBUS

Detailplaneeringu kehtestamine

18.08.16

Detailplaneeringu kehtestamine

Haapsalu Linnavalitsus kehtestas 12.08.2016 istungil korraldusega nr 500  Lepa tn 22 krundi detailplaneeringu.

Detailplaneeringu alusel jagatakse 1338m2 suurune elamukrunt elamu- ja transpordimaakrundiks.

179m2 suurune planeeritud tänavalõik tagab juurdepääsud Lepa tn 12, 14, 22 elamukruntidele. Elamukrundile jääb kehtima varem määratud ehitusõigus v.a. hoonestusala asukoht ja kuju. 

Toimetaja: TÕNU PARBUS

Teemaplaneeringu „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine“ avalik väljapanek ja arutelud

5.08.16

Teemaplaneeringu „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine" avalik väljapanek ja arutelud

 

Lääne maavanem võttis teemaplaneeringu vastu 29.07.2016. a korraldusega nr  1-1/16/119.

 

Teemaplaneeringu eesmärgiks on Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudtee toimimiseks vajaliku maa-ala reserveerimine Lääne maakonnas. Planeeritav raudteetrass kulgeb läbi Lääne-Nigula ja Ridala valla ning Haapsalu linna. Teemaplaneeringuga kavandatakse raudteetrassi koridor, kuhu peab hilisema projekteerimise käigus mahtuma raudtee koos kaitsevööndi ja nähtavuskolmnurkadega. Lisaks määratakse teemaplaneeringuga peatuskohtade, raudteeületuskohtade ning elektriraudtee toimimiseks vajaliku infrastruktuuri soovituslik asukoht. Raudteetrass on kavandatud maksimaalses ulatuses olemasolevale raudteetammile selliselt, et see võimaldaks projektkiirust kuni 160 km/h. Lääne maakonnas on planeeritava raudteetrassi pikkus ca 49,5 km.

 

Haapsalu linnas kaaluti erinevaid alternatiive Riisipere-Haapsalu ja Haapsalu-Rohuküla raudteelõikude ühendamiseks, välja valiti nn otseläbimurre. Haapsalu linnas on peatuskohad planeeritud Kastani ja ajaloolise raudteejaama piirkonda.

 

Raudtee kaitsevöönd ulatub rööpme teljest, mitmeteelistel raudteedel ja jaamades äärmise rööpme teljest, 30 meetri kaugusele. Trassikoridori määramisel on kaitsevööndile lisatud puhverala ehk raudteetrassi nihutamisruum 5 m. Seega on planeeringuga määratud trassikoridori laiuseks raudtee teljest mõlemale poole 35 m, kokku 70 m. Raudtee täpne asukoht selgub ehitusprojekti käigus.

 

Kuni teemaplaneeringu elluviimiseni saab trassikoridori jäävaid maaüksususi edasi kasutada nende senise sihtotstarbe järgi, senist maakasutust planeering koheselt ei kitsenda. Teemaplaneeringus seatud trassikoridori kasutamise tingimusi tuleb järgida juhul, kui kinnistu seniseid ehitustingimusi või sihtotstarvet soovitakse muuta või kui asutakse koostama uusi planeeringuid või projekteerimistingimusi.

 

Pärast raudtee valmimist kehtivad raudteel ja selle kaitsevööndis seadusest tulenevad kitsendused. Raudtee kaitsevööndis (30 m raudtee välimise rööpme teljest) asuva kinnisasja valdaja ei tohi oma tegevuse või tegevusetusega takistada raudtee sihtotstarbelist kasutamist, halvendada raudtee seisundit ega ohustada liiklust. Raudtee kaitsevööndis kehtivad piirangud tulenevad ehitusseadustiku § 73.

 

Planeeringu koostamise käigus on läbi viidud keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). KSH aruandes on selgitatud, kirjeldatud ja hinnatud teemaplaneeringu elluviimisega kaasnevaid olulisi mõjusid loodus- ja sotsiaalmajanduslikule keskkonnale, võimalikke alternatiivseid lahendusi ning  kavandatud negatiivsete mõjude leevendamise meetmed.

 

Teemaplaneeringu ja keskkkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek toimub 17. augustist – 15. septembrini 2016. aastal.

 

Avaliku väljapaneku ajal saab paberkandjal planeeringumaterjalidega tutvuda tööpäeviti:

·         Lääne-Nigula vallavalitsuses (Haapsalu mnt 6, Taebla alevik)

·         Ridala vallavalitsuses (Lossi 4, Uuemõisa)

·         Haapsalu linnavalitsuses (Posti 34, Haapsalu)

·         Lääne maavalitsuses (Lahe 8, Haapsalu)

 

Elektrooniliselt on planeeringumaterjalid kättesaadavad Lääne maavalitsuse veebilehel aadressil: http://laane.maavalitsus.ee/riisipere-haapsalu-rohukula.

 

Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku kestel (17. august - 15. september) esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi teemaplaneeringu ja KSH aruande kohta aadressil: Lääne Maavalitsus, Lahe 8, 90503 Haapsalu või e-postiga aadressile: info@laane.maavalitsus.ee.

 

Pärast avalikku väljapanekut toimub avalik arutelu Haapsalu linna ja Ridala valla osas – 29. septembril kell 17 Lääne maavalitsuses (Lahe 8, Haapsalu).

 

Täiendav info planeeringu kohta: Lääne Maavalitsuse planeeringute projektijuhi telefonil 53 053 076 või e-posti teel: liis.moor@laane.maavalitsus.ee.

 

Toimetaja: TÕNU PARBUS