Detailplaneeringu algatamise teade.

14.11.16

Detailplaneeringu algatamise teade.

 

Haapsalu Linnavalitsus teatab, et Haapsalu Linnavalitsuse 09.11.2016 istungi algatati korraldusega nr 699 Haapsalus Endla tn 17 krundi detailplaneering ja kinnitati lähteseisukohad.

Krundi omaniku ettepanekul algatati planeering eesmärgiga määrata hoonestatud  elamukrundile ehitusõigus, hoonestus- ja ehitustingimused. Kõrvalhoone mahtu  kavandatakse suurendada üle 33% olemasolevast mahust. Krundi pindala on 517m2.

Algatatud detailplaneeringuga kavandatu on kooskõlas  Haapsalu üldplaneeringule.

Kuna planeeringu algatamisega ei kavandata tegevusi, mis oleks olulise keskkonnamõjuga KeHJS § 33 lg 1 p 3 mõistes, samuti ei sisalda detailplaneeritav tegevus KeHJS § 6 lg 2 loetletud tegevusvaldkondi, mille puhul tuleb kaaluda keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadust, otsustati mitte algatada detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. 

Toimetaja: TÕNU PARBUS

Lihula mnt 16 krundi detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu

30.09.16

Lihula mnt 16 krundi detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu

 

Esmaspäeval, 10.10.2016 kell 16.00, toimub Haapsalu linnavalitsuse saalis Lihula mnt 16 krundi detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu

 

Detailplaneeringuga kavandatakse Lihula mnt 16 krundile ehitusõiguse määramist LNG  jaama ja surugaasi tankla rajamiseks. Planeering teeb ettepaneku muuta osaliselt krundi sihtostarvet, nii et olemasolevale sihtotstarbele „ärimaa", lisandub sihtostarve „tootmismaa".

4419m2 pindalaga hoonestamata ja võsastunud krunt asub Lihula mnt viadukti ääres, ümbritsetud tänavamaaga. 

Planeeringulahendusega saab tutvuda 1-11. oktoobrini 2016 Haapsalu Linnavalitsuse fuajees ja linna kodulehel www.haapsalu.ee.

Toimetaja: TÕNU PARBUS