Kaluri tn 34, 34a kruntide detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine.

30.08.17

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine.

 

Haapsalu Linnavalitsus võttis 16.08.2017 istungil korraldusega nr 487 vastu Kaluri tn 34, 34a kruntide detailplaneeringu.  

Planeeritud on tootmis- ja ärimaa sihtotstarbega krunt pindalaga 2268m2, millele on määratud ehitusõigus ja hoonestustingimused mudasadama välja ehitamiseks koos vajalike hoonete, platside ja kaiga. Tootmismaa ja üldkasutatava maa sihtotstarbega 8877m2 pindalaga krunt on kavandatud harrastuskalurite paatide hoidmiseks ja merele pääsuks ning avalikuks puhkealaks.

Planeeritud on tehnovõrkude põhimõttelised lahendused, parkimisalad. Planeeritav ala asub Haapsalu muinsuskaitse ala kaitsevööndis, holmide miljööalal. 

Planeering on kooskõlas linna üldplaneeringuga

Detailplaneering avalikustatakse ajavahemikul 31.08.- 14.09.2017. Planeeringuga saab tutvuda Haapsalu linnavalitsuse fuajees esmaspäevast neljapäevani kl 8.00-17.00, reedeti kl 8.00-16.30 ning Haapsalu linna kodulehel (www.haapsalu.ee). 

 

 

Toimetaja: TÕNU PARBUS

Lihula mnt, Mulla ja Staadioni tänavate vahelise ala detailplaneering

13.07.17

Haapsalu Linnavalitsus võttis 05.07.2017 istungil korraldusega nr  412 vastu Lihula mnt, Mulla ja Staadioni tänavate vahelise ala detailplaneeringu.  

Planeeringu eesmärk on planeerida Haapsalu uue põhikooli ehitamiseks krunt (muudetakse linnale kuuluvate kruntide Lihula mnt 10b, 10d, 12 piire) ja määrata krundile ehitusõigus ning arhitektuursed hoonestustingimused.

Põhikooli uus hoone on planeeritud Lihula mnt 12 krundile, pindalaga 13794m2, sihtotstarbega ühiskondlike ehitiste maa. Krundi pinda on suurendatud 1509m2 võrra Lihula mnt 10b krundi arvelt. Olemasolev Haapsalu Nikolai kooli hoone on planeeritud lammutada. Planeeringuga on määratud Lihula mnt 12 krundi ehitusõigus 2-3 korruselise koolihoone püstitamiseks. Suurim hoonete ehitisealune pind on 5100m2, hoonete suurim kõrgus 15,5m. Parima arhitektuurse lahenduse saamiseks korraldatakse arhitektuurikonkurss.

Planeeritud on tehnovõrkude põhimõttelised asukohad ja parkimine krundil (20 kohta). Parklate täiendavaks välja ehitamiseks (26 kohta) on suurendatud Lihula mnt 12 krundiga külgneva avaliku kasutusega transpordimaa krundi Lihula mnt 10d pindala (planeeritud pindala 2203m2 ).

Mulla ja Staadioni tänavate staadioni poolsele küljele on kavandatud kergliiklustee.

Detailplaneering on kooskõlas linna üldplaneeringuga. 

Detailplaneering avalikustatakse ajavahemikul 22.07.- 05.08.2017. Planeeringuga saab tutvuda Haapsalu linnavalitsuse fuajees esmaspäevast neljapäevani kl 8.00-17.00, reedeti kl 8.00-16.30 ning Haapsalu linna kodulehel (www.haapsalu.ee). 

Toimetaja: TÕNU PARBUS

Lihula mnt 22, 22b kruntide detailplaneering

13.07.17

Haapsalu Linnavalitsus võttis 05.07.2017 istungil korraldusega nr  411 vastu Lihula mnt 22, 22b kruntide detailplaneeringu.  

Planeeringuga on kavandatud Lihula mnt 22 ja 22b kruntide liitmine. Tootmis- ja ärimaa sihtotstarbega hoonestatud krundile, pindalaga 23883m2, on planeeritud ehitusõigus ja hoonestustingimused uue tootmishoone ehitamiseks ning olemasolevate hoonete omavaheliseks liitmiseks. Lubatud suurimat hoonete ehitisealust pinda on suurendatud 2110m2 võrra. Hoonete lubatud suurim kõrgus on 8,5m. Hoonete arv krundil on 8. Planeeritud on täiendavad parkimiskohad (kokku 63 kohta), laoplatsid.

Detailplaneering on kooskõlas linna üldplaneeringuga.  

Detailplaneering avalikustatakse ajavahemikul 22.07.- 05.08.2017. Planeeringuga saab tutvuda Haapsalu linnavalitsuse fuajees esmaspäevast neljapäevani kl 8.00-17.00, reedeti kl 8.00-16.30 ning Haapsalu linna kodulehel (www.haapsalu.ee). 

Toimetaja: TÕNU PARBUS

Sadama tn 22, 22a, 24, 24a kruntide detailplaneering

13.07.17

Haapsalu Linnavalitsus võttis 05.07.2017 istungil korraldusega nr 410 vastu Sadama tn 22, 22a, 24, 24a kruntide detailplaneeringu.  

Planeeringuga on kavandatud liita Sadama tn 22, 22a, 24 ja 24a krundid. Planeeritavale  8138m2 suuruse pindalaga ärimaakrundile on kavandatud ehitusõigus suurima hoonete ehitisealuse pinnaga 3400m2, suurima korruselisusega 3, suurima lubatud kõrgusega 11,0m. Hoonestatud krundil on planeeritud on olemasoleva kahekorruselise hotelli lammutamine ja uue 1-2-3 korruselise restorani-, spa- ja hotellikompleksi ehitamine plokeeritult säilitatava ja rekonstrueeritava Pelzeri villaga.

Kaldaäärne ala peab olema avatud kasutusega. Normidekohane parkimine on lahendatud krundisiseselt. Planeeritud on 70 parkimiskohta. Planeeritud on tehnovõrkude põhimõttelised lahendused.

Planeeritav ala asub Haapsalu muinsuskaitse ala kaitsevööndis. Detailplaneeringule on koostatud muinsuskaitse eritingimused.

Planeeringuga tehakse ettepanek muuta linna üldplaneeringut ja suurendada lubatud  korruselisust kolme korruseni.

Detailplaneering avalikustatakse ajavahemikul 22.07.- 19.08.2017. Planeeringuga saab tutvuda Haapsalu linnavalitsuse fuajees esmaspäevast neljapäevani kl 8.00-17.00, reedeti kl 8.00-16.30 ning Haapsalu linna kodulehel (www.haapsalu.ee). 

Toimetaja: TÕNU PARBUS

Rüütli 8a, Promenaadi 18, Väike-Mere 7, Rüütli põik lõigu 1 ja 2 kruntide detailplaneering

13.07.17

Haapsalu Linnavalitsus võttis 05.07.2017 istungil korraldusega nr 407 vastu Rüütli 8a, Promenaadi 18, Väike-Mere 7, Rüütli põik lõigu 1 ja 2 kruntide detailplaneeringu.  

Planeeringuga on kavandatud kruntide piiride muutmine, nii et planeeritud Rüütli põik tänavalt saavad juurdepääsud Rüütli 8, 8a, Promenaadi 18 ja Väike-Mere 7 krundid. Promenaadi 16 saab juurdepääsu J.Poska tänavalt. Planeeritud on abihoonete asukohad ja ehitustingimused. Planeeringuga on lahendatud sademevete ärajuhtimine Väike-Mere tänaval asuvasse sademevete kanalisatsiooni torustikku. Parkimine on lahendatud elamukruntidel.

Planeeritav ala asub Haapsalu muinsuskaitse alal. Detailplaneeringu koosseisu on esitatud muinsuskaitse eritingimused.

Detailplaneering vastab linna üldplaneeringule.  

Detailplaneering avalikustatakse ajavahemikul 22.07.- 05.08.2017. Planeeringuga saab tutvuda Haapsalu linnavalitsuse fuajees esmaspäevast neljapäevani kl 8.00-17.00, reedeti kl 8.00-16.30 ning Haapsalu linna kodulehel (www.haapsalu.ee). 

Toimetaja: TÕNU PARBUS

Õhtu kallas 17a detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine.

16.06.17

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine.

 

Haapsalu Linnavalitsus võttis 31.05.2017 istungil korraldusega nr 342 vastu Õhtu kallas 17a krundi detailplaneeringu. 

Planeeringuga on kavandatud 649m2 suuruse hoonestamata elamukrundi Õhtu kallas 17a ehitusõigus ning hoonestus- ja ehitustingimused kahekorruselise kuni 4 korteriga elamu püstitamiseks. Samuti on määratud krundi teenindamiseks vajalike tehnovõrkude põhimõttelised asukohad, haljastuse, heakorra põhimõtted, parkimiskorraldus krundil.

Detailplaneering avalikustatakse ajavahemikul 17.06.- 01.07.2017. Planeeringuga saab tutvuda Haapsalu linnavalitsuse fuajees esmaspäevast neljapäevani kl 8.00-17.00, reedeti kl 8.00-16.30 ning Haapsalu linna kodulehel (www.haapsalu.ee). 

Toimetaja: TÕNU PARBUS

Mihkli 7a detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine.

16.06.17

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine.

 

Haapsalu Linnavalitsus võttis 7.06.2017 istungil korraldusega nr 349 vastu Mihkli tn 7a krundi detailplaneeringu.  

Planeeringuga on kavandatud 406m2 suuruse elamukrundi ehitusõiguse määramine. Planeeringuga suurendatakse hoonestatud krundi ehitusõigust (ehitisealust pinda, kõrgust, korruselisust) ja määratakse arhitektuursed hoonestustingimused olemasoleva üksikelamu laiendamiseks. Planeering on kooskõlas linna üldplaneeringuga.

Detailplaneering avalikustatakse ajavahemikul 17.06- 03.07.2017. Planeeringuga saab tutvuda Haapsalu linnavalitsuse fuajees esmaspäevast neljapäevani kl 8.00-17.00, reedeti kl 8.00-16.30 ning Haapsalu linna kodulehel (www.haapsalu.ee). 

Toimetaja: TÕNU PARBUS

Endla 17 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine.

8.06.17

 Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine.

 

Haapsalu Linnavalitsus võttis 24.05.2017 istungil korraldusega nr 331 vastu Endla tn 17 krundi detailplaneeringu. 

Planeeringuga on kavandatud 517msuuruse elamukrundi ehitusõiguse määramine. Planeeringuga suurendatakse hoonestatud krundi ehitusõigust (ehitusalust pinda, kõrvalhoone kõrgust, korruselisust), et laiendada olemasolevat kõrvalhoonet.

Planeering on kooskõlas linna üldplaneeringuga

Detailplaneering avalikustatakse ajavahemikul 10.- 25.06.2017. Planeeringuga saab tutvuda Haapsalu linnavalitsuse fuajees esmaspäevast neljapäevani kl 8.00-17.00, reedeti kl 8.00-16.30 ning Haapsalu linna kodulehel (www.haapsalu.ee).

Toimetaja: TÕNU PARBUS

Detailplaneeringu algatamise teade.

15.03.17

Detailplaneeringu algatamise teade.

 

Haapsalu Linnavalitsuse 09.03.2017 istungi algatati korraldusega nr 145 Haapsalus Mihkli tn 7a krundi detailplaneering ja kinnitati lähteseisukohad.

Planeeritav ala suurusega 406 m2 asub Endla-Kreutzwaldi tänavate miljööväärtuslikul alal, elamupiirkonnas. 

Krundi omaniku ettepanekul algatati planeering eesmärgiga määrata hoonestatud elamukrundile ehitusõigus, hoonestus- ja ehitustingimused olemasoleva elamu laiendamiseks. Kavandatakse suurendada olemasoleva elamu ehitisealust pinda ja kõrgust.

Algatatud detailplaneeringuga kavandatu on kooskõlas  Haapsalu üldplaneeringule.

Kuna planeeringu algatamisega ei kavandata tegevusi, mis oleks olulise keskkonnamõjuga KeHJS § 33 lg 1 p 3 mõistes, samuti ei sisalda detailplaneeritav tegevus KeHJS § 6 lg 2 loetletud tegevusvaldkondi, mille puhul tuleb kaaluda keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadust, otsustati mitte algatada detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. 

Toimetaja: TÕNU PARBUS

Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

15.03.17

Haapsalu Linnavalitsus tunnistas 09.03.2017 korraldusega nr 141 osaliselt kehtetuks Lihula mnt 27 detailplaneeringu Haapsalus.

Lihula mnt 27 detailplaneering kehtestati Haapsalu Linnavalitsuse 03.06.2005 korraldusega nr 416.  Planeeringu alusel moodustati Lihula mnt 27 ja Kalmistu tn 1a (praeguse aadressiga Kalmistu 5) krundid.

Haapsalu Linnavalitsuse 09.03.2017 korralduse alusel jääb planeering kehtima Kalmistu tn 5 krundile ja planeering ei kehti enam Lihula mnt 27 krundi jagamisel moodustatud kruntidel Lihula mnt 27, Kalmistu tn 1, 3.

Kalmistu tn 3a krundil kehtib Haapsalu Linnavalitsuse 18.01.2017 korraldusega nr 38 kehtestatud  detailplaneering, millega määrati krundile ehitusõigus. 

Toimetaja: TÕNU PARBUS

Lihula mnt 16 planeeringu vastuvõtmine

22.02.17
Detailplaneeringu vastuvõtmise teade.  
Haapsalu Linnavalitsus võttis 08.02.2017 istungil korraldusega nr 72 vastu Haapsalus Lihula mnt 16 krundi detailplaneeringu.  Planeeritav krunt pindalaga  4419m2 asub külgneb Lihula mnt viaduktiga ja sõiduteedega. Hoonestamata krundile on planeeritud rajada LNG jaam. Krundile ei ehitata hooneid, vaid kuni 2 vertikaalset 25m kõrgust mahutit, mille kogumaht jääb alla 50 tonni,  2 tehnoseadmete konteinerit, 2 LNG pumpa, 3 CNG puhvermahutit, 2 gaasitankurit ja tehnoloogiline torustik. Rajatiste ala piiratakse metallpiirdega. Juurdepääsuteed ja platsid kaetakse killustik- või kõvakattega ja varustatakse välisvalgustusega. Krundile on planeeritud on juurdepääsud, mis arvestavad perspektiivset ümbersõitu viadukti all asuvalt teelt Lihula maanteele.  Määratud on haljastuse, heakorra, põhimõtted, kommunikatsioonide võimalikud lahendused.  Planeeringuga tehakse ettepanek muuta linna üldplaneeringut maakasutuse sihtotstarbe osas, nii  et sihtotstarbele ärimaa lisandub sihtostarve tootmismaa.  
Planeeringu kohta on koostatud riskianalüüs. Detailplaneering on nõuetekohaselt kooskõlastatud.  
Detailplaneering avalikustatakse ajavahemikul 25.02.- 26.03.2017. Planeeringuga saab tutvuda Haapsalu linnavalitsuse fuajees esmaspäevast neljapäevani kl 8.00-17.00, reedeti kl 8.00-16.30 ning Haapsalu linna kodulehel (www.haapsalu.ee).   
Toimetaja: TÕNU PARBUS

Holmi tn 5 KINNISTU PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE EELNÕU AVALIK VÄLJAPANEK

12.01.17

Holmi tn 5 KINNISTU PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE EELNÕU AVALIK VÄLJAPANEK

 

Haapsalu Linnavalitsus on algatanud avaliku menetluse projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul  Holmi tn 5 kinnistul.

Kinnistul kehtib Haapsalu Linnavolikogu 25.01.2008 otsusega nr 184 kehtestatud Holmi tänav, Holmi 3,5,7 ja Westmeri 6 kruntide detailplaneering (planeering ei kehti Holmi 7 ja Westmeri 6 kinnistutel), mille kohaselt saab kinnistule püstitada kuni kolme korruselise korterelamu.

 

Vastavalt linnavalitsusele esitatud taotlusele soovitakse kinnistule ehitada üksikelamu ja kõrvalhoone. Projekteerimistingimustega antakse tingimused väiksema mahuga elamu ja kõrvalhoone ehitamiseks elamukrundile kui detailplaneeringuga lubatud: ehitusalune pind, korruselisus, hoonete kõrgus, parkimiskohtade arv on väiksemad kui planeeringuga lubatud.

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 1 p 1 alusel võib kohalik omavalitsus põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone või olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 antakse projekteerimistingimused detailplaneeringu olemasolul avatud menetluse korras.

Projekteerimistingimuste taotluse ja eelnõuga saab tutvuda avalikul väljapanekul, mis  toimub 19.01.2017 kuni 02.02.2017 Haapsalu linna veebilehel www.haapsalu.ee ja linnavalitsuse fuajees tööaegadel.

Arvamusi ja küsimusi projekteerimistingimuste kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul hlv@haapsalulv.ee.

Kui tähtajaks ei ole ettepanekuid ega vastuväiteid esitatud väljastab linnavalitsus projekteerimistingimused.

Teade projekteerimistingimuste andmise menetluse algatamise kohta on avaldatud  ajalehes Lääne Elu.

 

Seotud failid:

-          projekteerimistingimuste eelnõu

-          tingimuste taotlus

Toimetaja: TÕNU PARBUS

Kalmistu 3a detailplaneeringu vastuvõtmise teade.

 

 

Haapsalu Linnavalitsus võttis 14.12.2016 istungil korraldusega nr 760 vastu Haapsalus Kalmistu tn 3a krundi detailplaneeringu.

Planeeritav krunt pindalaga  14519m2 asub Kalmistu tänava lõpus. Krundil asub  ühekorruseline garaaž. Detailplaneeringuga  kavandatakse tootmismaa ja ärimaa sihtotstarbega krundi hoonestamine: suurim hoonete alune pind 5800m2, hoonete suurim kõrgus 10m, hoonete suurim arv 4. Planeeritud hoonete kasutusviis on tootmine, laondus, veokite garažeerimine.  Määratud on arhitektuursed hoonestustingimused, haljastuse, heakorra, parkimise  põhimõtted, kommunikatsioonide võimalikud lahendused.

Sissepääs krundile on Kalmistu tänavalt. Vajalik parkimine on lahendatud krundisiseselt. Krundi tänavapoolsele lõunapiirile on ette nähtud täiendav haljastus, puuderivi.

Planeeringuga kavandatu on kooskõlas linna üldplaneeringuga. 

Detailplaneering avalikustatakse ajavahemikul 28.12.- 10.01.2016. Planeeringuga saab tutvuda Haapsalu linnavalitsuse fuajees esmaspäevast neljapäevani kl 8.00-17.00, reedeti kl 8.00-16.30 ning Haapsalu linna kodulehel (www.haapsalu.ee). 

Detailplaneeringu algatamise teade.

Detailplaneeringu algatamise teade.

 

Haapsalu Linnavalitsuse 21.12.2016 istungil algatati korraldusega nr 775 Haapsalus Rüütli  8a, Promenaadi 18, Väike-Mere 7, Rüütli põigu lõik 1 ja 2 kruntide detailplaneering ning kinnitati lähteseisukohad.

Algatatud detailplaneeringu eesmärk on muuta planeeritavate kinnistute piire ja määrata elamukruntidele täiendav ehitusõigus abihoonete ehitamiseks. Krundipiire kavandatakse muuta, nii et Rüütli põik tänav teenindab tänavalõiguga külgnevaid elamukrunte Rüütli 8a, 8, Promenaadi 18 ja Väike-Mere 7, kuid ei võimalda läbisõitu Promenaadi 16 krundile. Promenaadi 16 elamukrundile on jätkuvalt tagatud juurdepääs olemasolevalt avalikult tänavalt, milleks on J.Poska käik.   Planeeritava ala pindala on 2384m2

Haapsalu üldplaneeringuga on planeeritava ala juhtfunktsiooniks määratud elamumaa. 

Algatatud detailplaneeringuga muudetakse kehtivat Rüütli 8a detailplaneeringut, kuid ei tehta ettepanekut muuta linna üldplaneeringut.

Kuna planeeringu algatamisega ei kavandata tegevusi, mis oleks olulise keskkonnamõjuga KeHJS § 33 lg 1 p 3 mõistes, samuti ei sisalda detailplaneeritav tegevus KeHJS § 6 lg 2 loetletud tegevusvaldkondi, mille puhul tuleb kaaluda keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadust, otsustati mitte algatada detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.

 

 

Detailplaneeringu vastuvõtmise teade.

15.12.16

Detailplaneeringu vastuvõtmise teade.

 

Haapsalu Linnavalitsus võttis 14.12.2016 istungil korraldusega nr 760 vastu Haapsalus Kalmistu tn 3a krundi detailplaneeringu.

Planeeritav krunt pindalaga  14519m2 asub Kalmistu tänava lõpus. Krundil asub  ühekorruseline garaaž. Detailplaneeringuga  kavandatakse tootmismaa ja ärimaa sihtotstarbega krundi hoonestamine: suurim hoonete alune pind 5800m2, hoonete suurim kõrgus 10m, hoonete suurim arv 4. Planeeritud hoonete kasutusviis on tootmine, laondus, veokite garažeerimine.  Määratud on arhitektuursed hoonestustingimused, haljastuse, heakorra, parkimise  põhimõtted, kommunikatsioonide võimalikud lahendused.

Sissepääs krundile on Kalmistu tänavalt. Vajalik parkimine on lahendatud krundisiseselt. Krundi tänavapoolsele lõunapiirile on ette nähtud täiendav haljastus, puuderivi.

Planeeringuga kavandatu on kooskõlas linna üldplaneeringuga. 

Detailplaneering avalikustatakse ajavahemikul 28.12.- 10.01.2016. Planeeringuga saab tutvuda Haapsalu linnavalitsuse fuajees esmaspäevast neljapäevani kl 8.00-17.00, reedeti kl 8.00-16.30 ning Haapsalu linna kodulehel (www.haapsalu.ee). 

Toimetaja: TÕNU PARBUS

Detailplaneeringu algatamise teade.

14.11.16

Detailplaneeringu algatamise teade.

 

Haapsalu Linnavalitsus teatab, et Haapsalu Linnavalitsuse 09.11.2016 istungi algatati korraldusega nr 699 Haapsalus Endla tn 17 krundi detailplaneering ja kinnitati lähteseisukohad.

Krundi omaniku ettepanekul algatati planeering eesmärgiga määrata hoonestatud  elamukrundile ehitusõigus, hoonestus- ja ehitustingimused. Kõrvalhoone mahtu  kavandatakse suurendada üle 33% olemasolevast mahust. Krundi pindala on 517m2.

Algatatud detailplaneeringuga kavandatu on kooskõlas  Haapsalu üldplaneeringule.

Kuna planeeringu algatamisega ei kavandata tegevusi, mis oleks olulise keskkonnamõjuga KeHJS § 33 lg 1 p 3 mõistes, samuti ei sisalda detailplaneeritav tegevus KeHJS § 6 lg 2 loetletud tegevusvaldkondi, mille puhul tuleb kaaluda keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadust, otsustati mitte algatada detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. 

Toimetaja: TÕNU PARBUS