Võnnu tn 30 detailplaneeringu algatamine

Haapsalu Linnavalitsuse 31.10.2018 korraldusega nr 986 algatati Haapsalu linnas Võnnu tn 30 asuva elamumaa sihtotstarbega kinnistu detailplaneering, kinnitati lähteseisukohad ja otsustati mitte algatada kinnistu detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Planeeritava ala suurus on 938 m2 ja asub Endla-Kreutzwaldi tn miljööväärtuslikul alal, Haapsalu vanalinna muinsuskaitseala (reg. nr 27013) kaitsevööndis. Planeering ei muuda linna üldplaneeringut.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on elamukrundi ehitusõiguse muutmine: hoonete ehitisealuse  pinna suurendamine, lubatud suurima kõrguse suurendamine. Võnnu tänava äärne elamu nr 1 säilitatakse olemasolevas mahus. Planeeringuga määratakse kinnistu ehitusõigus ja arhitektuursed hoonestustingimused uue elamu ja abihoone püstitamiseks õuealale.  

Haapsalu Linnavalitsuse 31.10.2018 korraldus nr 986

Detailplaneeringu algatamine (Sadama tn 16, Haapsalu linn)

Haapsalu Linnavalitsuse 03.10.2018 korraldusega nr 903 algatati Haapsalu linnas Sadama tn 16 asuva ühiskondlike hoonete maa sihtotstarbega kinnistu detailplaneering, kinnitati lähteseisukohad ja otsustati mitte algatada kinnistu detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Planeeritava ala suurus on 13 555 m2 ja asub Tagalahe ääres P. Tšaikovski puiestee, Supeluse ja Sadama tänavate vahelisel segahoonestusega alal.

Algatatava detailplaneeringu eesmärk on muuta kinnistu ehitusõigust, et laiendada olemasolevat rehabilitatsioonikeskust, püstitada patsientide majutushoone, ujula, galerii ja endise mudahoidla asukohta spordihoone ning rajada vajalik parkimine. Planeeringuga täpsustatakse arhitektuurseid hoonestustingimusi, lahendatakse liiklus- ja parkimiskorraldus, tehnovõrkudega varustatus, heakorra ja haljastuse põhimõtted. Koostamiseks on vajalikud topo-geodeetilised uuringud ja muinsuskaitse eritingimused.

Detailplaneering ei muuda Haapsalu linna üldplaneeringut.

Haapsalu Linnavalitsuse 03.10.2018 korraldus nr 903

Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Holmi tn 7 ja Westmeri tn 6, Haapsalu linn)

Haapsalu Linnavolikogu 28.09.2018 otsusega nr 87 algatati Haapsalu linnas Bürgermeistri holmil asuvate tootmismaa ja elamumaa sihtotstarbega kinnistute detailplaneering, kinnitati lähteseisukohad ja otsustati kaaluda keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadust. Algatatud detailplaneering muudab Haapsalu linna üldplaneeringut.

Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasolevate kruntide Holmi tn 7 (elamumaa) ja Westmeri tn 6 (tootmismaa) ehitusõiguse muutmine. Kruntidele kavandatakse sihtostarvet tootmis- ja ärimaa. Westmeri tn 6 krundile planeeritakse ehitusõigust ellinguhoone laiendamiseks, Holmi tn 7 krundile parkimisala rajamiseks. Planeeringualale määratakse ehitus- ja hoonestustingimused.

Planeeritava ala suurus on 3171 m2 ja see paikneb Bürgermeistri holmi lõunaosas. Planeeringuala piirneb Westmeri ja Holmi avalike tänavatega ning Westmeri tn 3, Holmi tn 9, Holmi tn 5, Kaluri tn 22 ja Kaluri tn 24 eraomandis olevate kinnistutega.

Krundid paiknevad Haapsalu vanalinna muinsuskaitseala (reg nr. 27013) kaitsevööndis ja holmide miljööväärtuslikul alal.

Haapsalu Linnavolikogu 28.09.2018 otsus nr 87

Tallinna mnt 80 detailplaneeringu algatamine

Haapsalu Linnavalitsuse 29.08.2018 korraldusega nr 784 algatati Uuemõisa alevikus Tallinna mnt 80 (67401:009:0098) asuva tootmismaa sihtotstarbega kinnistu detailplaneering, kinnitati lähteseisukohad ja otsustati mitte algatada kinnistu detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Planeeritava ala suurus on 7111 m2 ja asub Uuemõisa tööstusalal. Ala piirneb Ääsmäe-Haapsalu-Rohküla maantee, Tehnika põigu ning Tallinna mnt 78, Tehnika tn 1, Tehnika põik 1, Tehnika põik 3 ja Tallinna mnt 82 kinnistutega. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane ja alal kehtib Ristiku kvartali detailplaneering, mis kehtestati Ridala Vallavolikogu 22.04.2004 otsusega nr 87. Kehtivat detailplaneeringut muudetakse Tallinna mnt 80 kinnistu osas.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on suurenda krundi kehtivat ehitusõigust (lubatud hoonetealust pinda), et laiendada olemasolevat tootmishoonet ning määrata arhitektuursed ja ehituslikud hoonestustingimused, haljastuse, heakorrapõhimõtted, liiklus- ja parkimiskorraldus.

Detailplaneeringu algatamisega ei kavandata tegevust, mis oleks olulise keskkonnamõjuga KeHJS § 33 lg 1 p 3 mõistes ning mis kohustab koostama keskkonnamõju strateegilist hindamist. Detailplaneeringus planeeritav tegevus ei sisalda KeHJS § 6 lg 2 toodud tegevusvaldkonda (infrastruktuuri ehitamine või kasutamine), mille puhul tuleks kaaluda keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadust.

Haapsalu Linnavalitsuse 29.08.2018 korraldus nr 784

Herjava tee 1 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Haapsalu Linnavalitsuse 13.06.2018 korraldusega nr 555 algatati Herjava tee 1 kinnistu detailplaneering, kinnitati lähteseisukohad ja otsustati kaaluda kinnistu detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilist hindamise vajadust.

Planeeritava ala suurus on 4640 m2 ja asub Herjava külas, Haapsalu linnas.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta Mardi kinnistu detailplaneeringut (aastal 2008 kehtestatud), mille alusel on moodustatud Herjava tee 1 ärikrunt. Algatatud Herjava tee 1 detailplaneeringu eesmärk on muuta krundi kehtivat ehitusõigust (lubatud kõrgust), et püstitada krundile 30 meetri kõrgune mobiilimast ja rajada masti teenindushoone, ärihoone ning parkimiskohad. Planeeringuga määratakse  krundile ehitus- ja hoonestustingimused.

Algatatud detailplaneeringuga kavandatu on kooskõlas  Haapsalu üldplaneeringuga.

Käesoleva detailplaneeringu algatamisega ei kavandata tegevust, mis oleks olulise keskkonnamõjuga KeHJS § 33 lg 1 p 3 mõistes ning mis kohustab koostama keskkonnamõju strateegilist hindamist. Detailplaneeringus planeeritav tegevus sisaldab KeHJS § 6 lg 2 toodud tegevusvaldkonda (infrastruktuuri ehitamine või kasutamine), mille puhul tuleb kaaluda keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadust. Lähtudes eeltoodust on vajadus koostada eelhindamine.

Haapsalu Linnavalitsuse 13.06.2018 korraldus nr 555

Kalda tn 27 // 29 detailplaneeringu algatamine

Haapsalu Linnavolikogu 25.05.2018 otsusega nr 70 algatati Haapsalus Kalda tn 27 // 29 kinnistu detailplaneering, kinnitati lähteseisukohad ja otsustati mitte algatada detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Planeeritav ala suurus on 1580 m2 ja asub Kalda tänava, Eha tn 2a ning Kalda tn 29a kinnistute  vahelisel alal. Planeeringu koostamise vajadus tuleneb kinnistuomaniku soovist jagada kinnistu kaheks elamukrundiks, uutele kruntidele ehitusõiguse ning arhitektuursete ja ehituslike hoonestustingimuste määramine.

Algatatud detailplaneering vastab  linna üldplaneeringule.

Haapsalu Linnavolikogu 25.05.2018 otsus nr 70